drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Odrzucenie skargi, Rada Powiatu~Starosta, Odrzucono skargę, II SA/Po 395/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 395/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Kwiecińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Powiatu~Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. B. na uchwałę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanawia odrzucić skargę. /-/ M.Kwiecińska

Uzasadnienie

W. B. wniósł wniosek (skargę) o stwierdzenie nieważności uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia [...]r. Nr [...] w sprawie nabycia od małżonków S. i S. B., na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. nr 18, poz. 94 ze zm.) terenów pod budowę osiedla mieszkaniowego w S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) każdy, czyj interes prawny Kub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, bo bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. z 1998r., nr 99, poz. 631) i ma zastosowanie do powiatów będących jednostkami samorządu terytorialnego.

Przewidziane w art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał podjętych przez organy powiatu ma zastosowanie tylko do uchwał organów powiatów będących jednostkami powiatowego samorządu terytorialnego, działających od dnia 1 stycznia 1999r. w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy z 1998r. o samorządzie powiatowym, w Polsce nie istniały powiaty, bowiem na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1975r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. z 1975r., nr 16, poz. 91) zniesiono powiaty jako jednostki podziału administracyjnego Państwa, podział miast na miasta stanowiące powiaty i na miasta nie stanowiące powiatów oraz podział miast P., G. i S. na dzielnice. Artykuł 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999r. nie stwarza podstawy do wnoszenia do sądu administracyjnego skarg na uchwały prezydium powiatowej rady narodowej wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963r., nr 29, poz. 172 ze zm.).

Z tych względów, Sąd na zasadzie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Wobec wskazanego uchybienia i wynikającego stąd obowiązku odrzucenia skargi, poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje ocena merytoryczna zaskarżonego orzeczenia

/-/ M.KwiecińskaPowered by SoftProdukt