drukuj    zapisz    Powrót do listy

612 Sprawy geodezji i kartografii, Geodezja i kartografia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego,  , SA/Bk 1176/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1176/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-03-02 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-09-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący/
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
612 Sprawy geodezji i kartografii
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Powołane przepisy
Dz.U. 1956 nr 19 poz 97
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.
Dz.U. 1989 nr 30 poz 163 art. 20 ust. 3
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Tezy

Jakość gruntu nie uległa zmianie i brak było podstaw do zmiany klasyfikacji tego gruntu.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Sędziowie NSA Jerzy Bujko (spr.), Elżbieta Trykoszko, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004 r. sprawy ze skargi C. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] sierpnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie klasyfikacji gruntów o d d a l a s k a r g ę.

Uzasadnienie

Pan C. N. podaniem z dnia 7 czerwca 2002r. poinformował Starostwo Powiatowe w B., że wobec odmowy przez P. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w B. dokonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji jego gruntów, położonych w obrębie Z. gm. Z., zwrócił się do upoważnionego klasyfikatora o dokonanie w/w czynności i przedłożenia dokumentacji Staroście B. celem dokonania stosownej decyzji.

Do wniosku o zmianę klasyfikacji gruntu wnioskodawca załączył operat techniczny gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzony przez uprawnionego klasyfikatora gleboznawczej klasyfikacji gruntów mgr. inż. H. C.

Starosta B. po otrzymaniu dokumentacji z aktualizacji klasyfikacji w/w gruntów i jej rozpatrzeniu wydał w dniu [...] stycznia 2003r. decyzję nr [...], którą odmówił wznowienia postępowania w sprawie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji tych gruntów.

Od powyższej decyzji Pan C. N. złożył odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B., w którym wnosił o uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Organ II instancji po rozpatrzeniu sprawy przychylił się do wniosku zainteresowanego, uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Organ I instancji po ponownym zbadaniu sprawy i przeprowadzeniu wizji w terenie wydał w dniu [...] czerwca 2003r. decyzję nr [...], w której odmówił dokonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach nr [...], uzasadniając to tym, że część w/w gruntów przed dokonaną ekspertyzą gleboznawczą zostało praktycznie już wyłączonych z produkcji rolniczej (działki nr [...]) i zabudowano budynkami zakładu produkcji mebli, część powierzchni działek [...] wykorzystano na wysypisko gruzu, pozostałe powierzchnie działek objętych projektem aktualizacji znajdują się w ugorze i nie są użytkowane jako pastwisko.

Od powyższej decyzji odwołanie złożył Pan C. N., w którym zarzucił organowi I instancji, że badania terenowe zostały przeprowadzone po roku od złożenia podania przez zainteresowanego, nie badano gleby jako zasadniczego sporu w sprawie, a w uzasadnieniu skoncentrowano się na terenie zabudowanym i wywiezionym gruzie, wobec tego prosi organ odwoławczy o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia [...] VIII 2003r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. z 2000r., Dz. U. Nr 100, poz. 1086) klasyfikację gleboznawczą gruntów obejmuje się tylko grunty rolne i leśne. Grunty zabudowane zabudową nierolniczą, wyłącza się z tej klasyfikacji nadając im symbol "Ba" (tereny przemysłowe). Na części gruntów wnioskodawcy, objętych wnioskiem (działki nr [...] i część [...]) znajduje się obecnie zakład produkcji mebli i w stosunku do nich winno być przeprowadzone postępowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej a nie aktualizacja klasyfikacji gruntów. Pozostała część tych gruntów leży odłogiem albo stanowi wysypisko gruzu. Nie odpowiada natomiast prawdzie stwierdzenie z wniosku C. N. i załączonego do niego operatu technicznego gleboznawczej klasyfikacji gruntów uprawnionego klasyfikatora H. C., że znajduje się tam obecnie urządzone pastwisko. Również przeprowadzone w toku postępowania administracyjnego badania profilu glebowego przy użyciu laski gleboznawczej potwierdziły występowanie tam gleby odpowiadającej klasie R III b-3b, a więc takiej, jaka jest aktualnie sklasyfikowana. Żądanie zmiany klasyfikacji nie znajduje więc żadnego uzasadnienia i nie mogło być uwzględnione.

Na wymienioną ostatnio decyzję C. N. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarzucił jej wydanie rozstrzygnięcia nie znajdującego oparcia w zebranym materiale dowodowym, zignorowanie wyjaśnień strony i pominięcie dowodów

z zeznań świadków oraz opinii biegłych. Skarżący podniósł, iż organ odwoławczy nie ustosunkował się do jego zarzutów odnoszących się do wadliwego badania jakości gleby

i dokonał ustalenia klas niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego a także

z rzeczywistym stanem na gruncie. Zarzucił też, że odmówiono mu wglądu do akt

i otrzymania uwierzytelnionych odpisów.

W odpowiedzi na tę skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem postępowania jest zmiana klasyfikacji należącego do C. N. gruntu o ogólnej powierzchni 0,9976 ha, złożonego z działek położonych w obrębie wsi Z. gm. Z., oznaczonych numerami [...]. Klasyfikacja gleboznawcza tych gruntów została zatwierdzona w dniu 7 IX 1960r. i następnie została zaktualizowana w 1983r. Żądający przeklasyfikowania tych gruntów wnioskodawca powołał się na fakt ich degradacji wynikającej z kilkuletniego odłogowania, tworzenia zastoisk wodnych i letniego przesuszania. Wnioskodawca do wniosku swojego załączył operat techniczny gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sporządzony przez uprawnionego klasyfikatora gleboznawczej klasyfikacji gruntów mgr. inż. H. C. Wynika z niego, że działki nr [...] są użytkowane jako grunty rolne, natomiast pozostałe działki aktualnie użytkowane są jako pastwisko, mimo, że na pierwotnej mapie klasyfikacyjnej określono je jako grunt rolny klasy R III b. Na podstawie dokonanych odkrywek glebowych i badania gleby klasyfikator uznał, iż należy zaliczyć je do IV klasy bonitacyjnej i przeklasyfikować jako pastwisko – Ps IV. Jednakże w toku postępowania prowadzonego w przedmiocie zatwierdzenia projektu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntu organ stwierdził, iż ustalenia faktyczne będące podstawą tego projektu są całkowicie niezgodne z rzeczywistością. Na podstawie dowodu z miejscowych oględzin przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 2 VI 2003r. z udziałem skarżącego przez 3 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego

w B. stwierdzono, że na działkach nr [...] znajduje się budynek zakładu produkcji mebli, część działek nr [...] zajmuje składowisko gruzu, na działce nr [...] znajduje się wiata na meble a pozostałe działki od kilku lat są ugorem. Dodatkowe oględziny przeprowadzone w dniu 13 VI 2003r. w postępowaniu odwoławczym dały podstawę do stwierdzenia, że na tej części przedmiotowego gruntu brak jest oznak użytkowania ich jako pastwisko. Żadna też z działek nie była użytkowana jako grunt rolny. Komisje przeprowadzające dowód pobrały też dwie próbki gleby z działek nr [...]. Przeprowadzone badanie tych próbek przy użyciu laski gleboznawczej dało podstawę do ustalenia, że gleba ta odpowiada klasie R III 3 – 3b, a więc takiej, jaka wynika z aktualnej ewidencji.

Przeprowadzone postępowanie dało więc podstawę do stwierdzenia,

że ustalenia "operatu technicznego" klasyfikatora H. C. nie odpowiadają prawdzie i wobec tego brak jest podstaw do zmiany klasyfikacji gruntu. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z 17 V 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne grunty wyłączone z rolnych lub leśnych na cele nie związane z produkcją rolną i zabudowane wyłącza się z klasyfikacji, nadając jej symbol "Ba". W stosunku do nich powinno być podjęte postępowanie dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Brak jest więc podstaw do zmiany ich klasy, podobnie jak gruntu wskazanego jako pastwisko. Grunt ten stanowi nieużytek na gruncie rolnym, nie zostało urządzone na nim pastwisko i nie zmieniła się jakość gleby mogąca mieć wpływ na jej klasę. Wszystkie te zarzuty ze skargi są gołosłowne i nie znajdują żadnego potwierdzenia w materiale sprawy. Skarżący nie wskazał jakich dowodów nie dopuściły organy, jakich faktów dotyczących sprawy nie wyjaśniły i jakie wyjaśnienia skarżącego zignorowały. Wbrew zarzutom skargi organ odwoławczy ustosunkował się do zarzutów z odwołania dotyczących badania gleby. Całkowicie gołosłowny i nie znajdujący żadnego potwierdzenia w aktach jest też zarzut odmowy wglądu do akt i udostępnienia stronie odpisów z tych akt. Wszystkie zarzuty ze skargi okazały się nieuzasadnione a zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Dlatego na mocy art. 151 ustawy z 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt