drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 1143/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
II OZ 1144/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. B., Stowarzyszenia A – Koło Gminy w O., J. i J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia odrzucić zażalenie skarżącej W. B, na postanowienie sądu z dnia 5 czerwca 2008 r. /-/ E. Podrazik

Uzasadnienie

Wniesione przez skarżącą w dniu 20 czerwca 2008 r. zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 05 czerwca 2008 r. nie zawierało odpisów zażalenia.

Wezwaniem Sądu z dnia 24 czerwca 2008 r., skutecznie doręczonym w dniu 28 lipca 2008 r., skarżąca została zobowiązana, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, do uzupełnienia powyższego braku, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Termin do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi upływał skarżącej z dniem 04 sierpnia 2008 r. Brak formalny zażalenia nie został jednak w zakreślonym terminie usunięty.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt