drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Gl 295/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 295/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-08  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...],[...] w przedmiocie kary porządkowej w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy p o s t a n a w i a zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Odpowiadając w terminie na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości [...] zł, skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy

w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek, podkreśliła, że jest osobą samotną, wychowującą trójkę dzieci w ramach rodziny zastępczej. Podkreśliła, że nie posiada żadnego majątku i że jej dochody, poza środkami uzyskiwanymi z pomocy społecznej na utrzymanie dzieci, ograniczają się jedynie do wynagrodzenia w kwocie [...] zł brutto. Skarżąca zwróciła również uwagę na ujemny stan rachunku, na który przekazywane są wspomniane środki.

Wykonując wezwanie referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku, skarżąca nadesłała większość żądanych dokumentów, które potwierdzają podniesione przez nią okoliczności, w szczególności: zaświadczenie

o średniej wysokości wynagrodzenia oraz "historię" wypłat tego wynagrodzenia (średnią tę określono na kwotę [...] zł netto), odpis zeznania podatkowego złożonego przez skarżącą za 2007 r. (wykazano w nim przychody jedynie ze stosunku pracy w wysokości [...] zł), dokumentów związanych z pożyczką zaciągniętą przez skarżącą w dniu 18 sierpnia 2005 r. (wysokość tej pożyczki określono na [...] zł, a datę zapłaty ostatniej raty oznaczono na dzień 11 sierpnia 2008 r. Według przedłożonych dowodów wpłaty skarżąca spłaca ostatnio raty w wysokości [...] zł) oraz odpisy decyzji przyznających skarżącej pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej oraz wyciągu z rachunku bankowego skarżącej (saldo ujemne na tym rachunku na dzień 10 maja 2008 r. wyniosło [...] zł). Wnioskodawczyni oświadczyła nadto, iż korzysta z nieruchomości należącej do zatrudniającej ją fundacji, która ponosi większość kosztów utrzymania tej nieruchomości.

Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w myśl art. 245 § 3 tego Prawa obejmującym m. in. zwolnienie od kosztów sądowych – następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w powyższym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania.

Odnosząc te uwagi do niniejszej sprawy, stwierdzić trzeba, że skarżąca wykazała, że w jej najogólniej rozumianej sytuacji majątkowej powyższa przesłanka została spełniona. Bezsprzecznie bowiem dochód pozostający do jej dyspozycji jest bardzo niski, z pewnością niewystarczający na pokrycie zarówno podstawowych wydatków życiowych, jak i kosztów sądowych. Nie można również tracić z pola widzenia, że skarżąca znaczną część swojego wynagrodzenia przeznacza na spłatę rat zaciągniętej przez siebie pożyczki. Wreszcie doniosłe znaczenie

z rozpatrywanego punktu widzenia ma także fakt, iż wychowuje ona trójkę dzieci

w ramach rodziny zastępczej, korzystając z pomocy społecznej przeznaczonej na ten cel. Nie ulega przecież wątpliwości, że pomoc ta, co zresztą wynika wprost

z decyzji, na podstawie których ją przyznano, pokrywa jedynie część kosztów związanych z tą cenną społecznie działalnością wnioskodawczyni.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku

z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt