drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Grzywna w trybie p.p.s.a., Inne, wymierzono organowi grzywnę, II SO/Bd 5/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Bd 5/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2015-06-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-02-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Małgorzata Włodarska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Grzywna w trybie p.p.s.a.
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
wymierzono organowi grzywnę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 55 par. 1 w zw. z art. 154 par. 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. G. – redaktora naczelnego dziennika [...] o wymierzenie Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] grzywny za nieprzekazanie skargi postanawia 1. wymierzyć Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] grzywnę w wysokości 1.000 zł (tysiąc) złotych, 2. zasądzić od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w [...] na rzecz P. G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. P. G. - redaktor naczelny dziennika [...], reprezentowany przez radcę prawnego, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniosek o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] w związku z nieprzekazaniem do sądu administracyjnego jego skargi z dnia 27 sierpnia 2014 r. na bezczynność tego organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wskazując, że skarga nie została pomimo ustawowego obowiązku przekazana do Sądu. Do przedmiotowego wniosku o wymierzenie grzywny załączona została skarga na bezczynność oraz wniosek z dnia 22 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji dziennikarzowi tego dziennika poprzez przysłanie kopii protokołów z posiedzeń oraz podjętych uchwał Zarządu Okręgowego w okresie obecnej kadencji, od 2010 r. do dnia dzisiejszego oraz korespondencji Koła Łowieckiego Nr [...] [...] w [...] do Zarządu Okręgowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do chwili obecnej. Skarżący podkreślił, że w okresie od lipca 2014r. do dnia złożenia wniosku podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie przekazał do WSA w Bydgoszczy aż 5 skarg.

Pismem z dnia 10 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przekazał wniosek skarżącego o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] celem ustosunkowania się do ww. wniosku w terminie 30 dni oraz do udzielenia odpowiedzi na powyższy wniosek. Do dnia wydania przedmiotowego postanowienia Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w [...] nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny ani nie udzielił na niego odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza sprawa dotyczy wniosku P. G. - redaktora naczelnego dziennika [...] o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w [...] w związku z nieprzekazaniem do sądu administracyjnego skargi z dnia 27 sierpnia 2014 r. na bezczynność tego organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Stosownie do ogólnej zasady wynikającej z treści art. 54 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej jako P.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od daty jej wniesienia. Natomiast w niniejszej sprawie termin przekazania sądowi skargi reguluje przepis szczególny, z tego względu, iż skarga P. G. – redaktora naczelnego dziennika [...] dotyczyła bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Zatem termin ten wynosi piętnaście dni i liczy się go od dnia otrzymania skargi przez organ, zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Przyjdzie następnie zauważyć, że art. 55 § 1 P.p.s.a., w oparciu o który został złożony wniosek o wymierzenie grzywny, stanowi regulację prawną mającą na celu dyscyplinowanie organów administracji publicznej do terminowego wykonania obowiązków określonych w art. 54 § 2 tej ustawy oraz zapobieganie przetrzymywaniu przez nie skarg skierowanych do sądu administracyjnego.

Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że skarżący pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w [...] skargę na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że organ obowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni, a nie zaistniały żadne znane nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku. Należy podkreślić, że do dnia wydania niniejszego orzeczenia skarga nie została przekazana do Sądu.

Tym samym skoro wskazana powinność nie została spełniona, to okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie wniosku zgłoszonego przez skarżącego.

Jednocześnie trzeba zaakcentować, że obowiązek organu przekazania Sądowi skargi istnieje niezależnie od tego, czy organ ten uznaje, że skarga nie należy do kognicji sądu administracyjnego, czy też uzna, że w istocie nie jest organem administracji, czy nawet dysponentem żądnych informacji. Już samo żądanie strony nadania skardze określonego biegu obliguje organ do uczynienia zadość temu żądaniu. To dopiero bowiem Sąd w toku postępowania zainicjowanego skargą zobowiązany jest dokonać oceny wniosku i ustalić, czy skarga mieści się w zakresie właściwości sądów administracyjnych, czy żądane informacje były informacją publiczną oraz czy adresat wniosku o udzielenie tych informacji zobowiązany był do rozpoznania wniosku stosownie do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem nawet uzasadnione przekonanie, że skarga nie jest dopuszczalna z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego, nie zwalnia organu od obowiązku przekazania tej skargi wraz z odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. To bowiem rolą sądu jest dokonanie oceny skargi zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym w oparciu o skargę i akta administracyjne, a organ nie może go w tym zastępować, nawet pozostając w uzasadnionym przekonaniu o niedopuszczalności skargi. (por. postanowienia NSA: z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II OZ 799/11, z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I OZ 495/10; z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt I OZ 996/10; z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt I OZ 410/11 – dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych).

Ponadto samo stwierdzenie, że podmiot nie jest organem w znaczeniu ustrojowym nie przesądza jeszcze, że nie podlega ona sankcji określonej w art. 55 § 1 P.p.s.a. Decydujące znaczenie ma fakt, czy dany podmiot nie jest organem w znaczeniu funkcjonalnym, a więc czy nie jest uprawniony do wydania lub podejmowania czynności podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, a co za tym idzie czy może w tym zakresie również pozostawać bezczynny. Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 4 ust. 1 bardzo szeroko określa podmioty obowiązane do udzielenia informacji publicznej, przez co nie można tej kwestii przesądzać bez merytorycznej oceny samej skargi, co nie stanowi jednakże przedmiotu niniejszego postępowania.

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w [...] był zobligowany na podstawie art. 54 § 1 i 2 P.p.s.a. do przekazania w ustawowym terminie skargi P. G. na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Wymaga wyjaśnienia, że grzywnę za naruszenie obowiązku przekazania skargi do sądu zgodnie z regulacją art. 154 § 6 w związku z art. 55 § 1 P.p.s.a., wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość grzywny wymierzanej organowi uzależniona jest od stopnia zawinienia organu w związku z nieprzekazaniem skargi. Sąd wskazuje przy tym, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3783,46 zł, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. (Monitor Polski z 2015 r., poz. 179).

Sąd określając wysokość grzywny miał na uwadze stopień winy organu, brak istnienia lub przedstawienia przez organ okoliczności usprawiedliwiających ten stan rzeczy oraz charakter sprawy będącej przedmiotem skargi. Wymaga podkreślenia, że skargi na bezczynność wymagają niezwłocznego rozpoznania przez Sąd i są rozpoznawane w pierwszej kolejności, gdyż ich celem jest ewentualne doprowadzenie do podjęcia przez organ administracji określonych czynności i usunięcie stanu bezczynności. Ponadto skarga z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczyła bezczynności organu w sprawie dostępu do informacji publicznej, co dodatkowo na mocy przepisu szczególnego zobowiązuje Sąd do ich rozpoznania w terminie 30 dni.

W związku z powyższym Sąd, orzekł o wymierzeniu organowi grzywny, działając na podstawie art. 55 § 1 w związku z art.154 § 6 P.p.s.a.

O kosztach postępowania obejmujących uiszczony wpis sądowy (100 zł) rozstrzygnięto po myśli art. 200 w zw. z art. 64 § 3 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt