drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono z obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej
Zwolniono od uiszczenia wpisu, I SA/Go 379/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 379/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-07-17  
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Zbigniew Kruszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono z obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. - Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G.N. o zwolnienie od opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie potrącenia ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z zaległościami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne postanowił: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi ustalonego na 200 zł skarżąca wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, podnosząc, że znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej.

Z jej oświadczeń i złożonych dokumentów wynika, że w związku z chorobą i odmową przyznania zasiłku chorobowego skarżąca nie uzyskuje dochodów. Mieszka wraz mężem i dwudziestoczteroletnią córką. Obecnie rodzina skarżącej utrzymuje się ze świadczenia rentowego męża skarżącej w wysokości netto 817,78 zł. Skarżąca jest właścicielką domu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej, które jednak - według oświadczenia samej skarżącej - stanowią przedmiot zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - dalej: "p.p.s.a.") osobie fizycznej można przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść całości kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżąca wykazała istnienie powyższych przesłanek.

Z niebudzącego wątpliwości co do prawdziwości zawartych w nim informacji oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym skarżącej oraz przedstawionych dokumentów wynika, że dochody rodziny skarżącej są na tyle niskie, że, nie mogą zostać uznane za wystarczające do poczynienia z nich wydatków nie służących bieżącemu - koniecznemu utrzymaniu.

Uiszczenie, chociażby częściowe, wpisu od skargi przekracza zatem możliwości finansowe skarżącej. Zważywszy jednak, iż wpis ten stanowi jedyną opłatę sądową podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania, należało postanowić jak na wstępie (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Zbigniew KruszewskiPowered by SoftProdukt