drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 379/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 379/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60,art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 5 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: 1/ umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2/ nakazać wypłacenie na rzecz skarżącego A. M. kwoty 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi zaksięgowanego w dniu 16 kwietnia 2008 roku pod poz. 990.

Uzasadnienie

I SA/Łd 379/08

Uzasadnienie

Pismem procesowym z dnia 21 maja 2008 r. A.M. cofnął w całości skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest wiążące dla sądu. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu A.M. skutecznie cofnął skargę. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do uznania, iż cofnięcie było niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

LFPowered by SoftProdukt