drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Inspektor Kontroli Skarbowej, umorzono postępowanie sądowe, I SA/Sz 165/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 165/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Alicja Polańska /sprawozdawca/
Joanna Wojciechowska
Krystyna Zaremba /przewodniczący/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Kontroli Skarbowej
Treść wyniku
umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Zaremba, Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Asesor WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Spółki W. "M." w S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 295/02 w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia do uregulowania stosunków własnościowych Spółki w sposób zgodny z zasadami gospodarki finansowej spółek wodnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2004 r. Spółka "A"w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę w sprawie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem tego Sądu z dnia

3 lutego 2004 r. oddalającym skargę tej Spółki na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] o [...].

Postępowanie sądowe w sprawie tej dwukrotnie było zawieszane z powodu prowadzenia przez organy administracji publicznej postępowań w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ww. wynikiem kontroli, które w rezultacie spowodowały wydanie przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej ostatecznej decyzji z dnia [...] Nr [...] stwierdzającej nieważność wyniku kontroli z dnia [...] o Nr [...]. w części dotyczącej pkt III wyniku kontroli, nakładającej na Spółkę "A" obowiązek uregulowania stosunków własnościowych w sposób zgodny z zasadami gospodarki finansowej, w tym z zasadą przeznaczenia dochodów Spółki na własne cele statutowe, zgodnie z prawem wodnym.

Mając na względzie treść ww. decyzji, pełnomocnik Spółki "A" na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. cofnęła skargę o wznowienie postępowania sądowego w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że w tej sytuacji

w sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 161 § 1 pkt 1 w związku z przepisem art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi że: "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;" Oceniając dopuszczalność cofnięcia skargi - na podstawie przepisu art. 60 w związku z art. 276 ww. ustawy - Sąd uznał, że takie cofnięcie było uzasadnione, skoro bowiem został wyeliminowany z obrotu prawnego obowiązek określonego działania, nałożony na Spółkę w pkt III wyniku kontroli, to postępowanie sądowe zainicjowane skargą o wznowienie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe. Dlatego też, należało je umorzyć.Powered by SoftProdukt