drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, III SA/Gl 597/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 597/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-01-28  
Data wpływu
2005-04-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2; art. 255
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, wpisu dotyczącego działalności gospodarczej p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek, podniósł, że nie posiada jakiegokolwiek źródła dochodów, a majątek utracił częściowo w wyniku powodzi

z [...] r., częściowo wskutek "wykradzenia go przez funkcjonariuszy publicznych, tj. sędziów, prokuratorów, komorników". Według wniosku skarżący nie pozostaje

z nikim we wspólnym gospodarstwie domowym i korzysta z pomocy matki.

Referendarz sądowy wezwał stronę do uzupełnienia w terminie 7 dni danych zawartych we wniosku poprzez: udokumentowanie wysokości wszelkich dochodów uzyskiwanych przez skarżącego i osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, przede wszystkim przez jego matkę (wskazano, że należy w tym celu nadesłać zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz świadczeń z okresu ostatnich sześciu miesięcy), przedłożenie wyciągów

i wykazów z wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego

i osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, obrazujących operacje dokonane w ich ramach w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz dokumentów dotyczących lokat i kont (zastrzeżono, że w przypadku, gdyby rachunki te były zajęte, należy przedstawić potwierdzające ten fakt zaświadczenie wystawione przez bank, informujące o wysokości zajęć oraz sposobie ich spłaty, a w razie ich likwidacji – stosowne zaświadczenie wystawione przez bank lub kopię umowy z bankiem

o zamknięciu rachunku), nadesłanie kopii zeznań podatkowych za rok [...] złożonych przez skarżącego oraz inne osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, przede wszystkim przez jego matkę (sprecyzowano, że w przypadku, gdyby którekolwiek z tych zeznań nie zostało złożone, należy przedstawić potwierdzające ten fakt zaświadczenie właściwego organu podatkowego), złożenie wyjaśnień dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego (wskazano, iż wyjaśnienia te powinny być wsparte stosowną dokumentacją:

w przypadku zawieszenia lub wykreślenia tej działalności z ewidencji – zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz odpisem ostatnio sporządzonej ewidencji środków trwałych /podkreślono, że należy wówczas wyjaśnić dalsze losy środków trwałych, które zostały w niej wymienione/, w razie kontynuowania działalności – zaświadczeniem o treści wpisu w ewidencji gospodarczej oraz odpisami: deklaracji na podatek od towarów i usług składanych przez skarżącego

w okresie ostatnich sześciu miesięcy, ewidencji środków trwałych posiadanych

w ramach działalności gospodarczej skarżącego oraz prowadzonych w związku z nią ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów), nadesłanie zaświadczenia wymieniającego wszystkie osoby zameldowane pod adresem miejsca zamieszkania skarżącego oraz ewentualne wyjaśnienie, jakie relacje rodzinne łączą te osoby ze skarżącym, wyjaśnienie, na podstawie jakiego tytułu prawnego skarżący zajmuje lokal podany jako jego adres zamieszkania (zastrzeżono, że należy w tym celu nadesłać w szczególności odpisy księgi wieczystej, umowy najmu itp.), złożenie wyjaśnień dotyczących lokalu położonego w R. przy ul. [...],

o którego pytano skarżącego w poprzednim wezwaniu do uzupełnienia danych zawartych we wniosku (podniesiono, że również te wyjaśnienia należy wesprzeć stosowną dokumentacją, także w razie utraty tytułu prawnego do lokalu, w postaci odpisów z ksiąg wieczystych, umowy najmu, umowy sprzedaży lokalu itp.), udokumentowanie za pomocą kopii faktur lub rachunków wysokości wydatków

z tytułu stałych opłat związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Wezwanie zawierało pouczenie, iż jego niewykonanie może zostać potraktowane jako brak należytego wykazania przez stronę przesłanek przyznania prawa pomocy.

Odpowiadając na wezwanie, skarżący podtrzymał swoją dotychczasową argumentację, w szczególności wskazującą na brak jakichkolwiek dochodów, wyjaśniając m. in., że nie posiada "wyciągów bankowych" ani "wpisu w księdze wieczystej", nie pokrywa "kosztów z utrzymaniem gospodarstwa domowego", że "rubryki [jego] zeznania podatkowego za [...] r. wypełnione zostały [przez niego] cyframi <<[...]>>" oraz że "umowa najmu nie dotyczy jego osoby". Wnioskodawca nie nadesłał żadnego z żądanych dokumentów.

Skarżący kilkukrotnie składał wnioski o przyznanie prawa pomocy w tym

i w innych postępowaniach sądowowadministracyjnych, lecz żaden z nich nie został uwzględniony z uwagi na niewykonanie wezwania do uzupełnienia danych w nich zawartych (por. np. postanowienie Sądu z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt

IV SA/Gl 417/04).

Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w myśl art. 245 § 3 tego Prawa obejmującym tylko zwolnienie od kosztów sądowych lub tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika – następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że skarżący nie wykazał, że powyższa przesłanka została spełniona, nie nadsyłając żadnego

z dokumentów, o jakie go wzywano, w istocie nie wykonując tym samym wezwania do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Podkreślić zaś wypada, iż wezwanie takie – w myśl art. 255 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wystosowuje się do wnioskodawcy wtedy, gdy jego oświadczenia okażą się niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzą wątpliwości,

i rodzi po jego stronie obowiązek w postaci złożenia w zakreślonym terminie dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych. Omawiane wezwanie oznacza więc w praktyce, iż złożony przez stronę wniosek nie może niejako sam przez się stanowić podstawy do przyznania jej prawa pomocy, i ma na celu zniesienie tego stanu rzeczy. W rezultacie niewykonanie wezwania nie usuwa mankamentów wniosku, uniemożliwiając weryfikację twierdzeń skarżącego, a co za tym idzie wyłącza wolną od wątpliwości ocenę jego możliwości płatniczych. Taki stan rzeczy nie pozwala zaś uwzględnić wniosku; w orzecznictwie pojawił się nawet pogląd, w świetle którego w omawianej sytuacji wniosku nie można rozpoznać merytorycznie, lecz trzeba pozostawić go bez rozpoznania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2005 r., sygn. akt I OZ 842/05). Skądinąd zresztą skarżący miał świadomość skutków, jakie pociągnąć może za sobą jego postawa procesowa, skoro po pierwsze pouczono go o tym

w wezwaniu, a po drugie konsekwentny brak współpracy w postępowaniu wytykano mu we wszystkich postanowieniach, odmawiających mu przyznania prawa pomocy, m. in. w przywołanym wyżej postanowieniu z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt

IV SA/Gl 417/04.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku

z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt