drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Łd 546/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 546/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Joanna Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Tarno po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2008 r. M. N. doręczono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. w stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.- G. z dnia [...] r. w sprawie odmowy uznania przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej.

W dniu 14 kwietnia 2008 r. siostra M. N. – J. N. działając jako pełnomocnik podatnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. skargę na powyższe postanowienie tego organu. Skarga została złożona osobiście w siedzibie organu podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 54 § 1 ww. ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W rozpoznawanej sprawie, pełnomocnik skarżącego wniosła skargę z uchybieniem terminu wskazanego w cytowanym powyżej przepisie. Jak wskazano bowiem wcześniej, zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej zostało doręczona skarżącemu w dniu 12 marca 2008 r. zatem ostatni dzień

30-dniowego terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 11 kwietnia 2008 r. (piątek). Skarga została natomiast wniesiona w dniu 14 kwietnia 2008 r.

Konsekwencją uchybienia terminu do wniesienia skargi jest niedopuszczalność skargi. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie natomiast z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę.

t.n.Powered by SoftProdukt