drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę, II SA/Po 409/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 409/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1644/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Z. C., T. H., Z. R., W. D., H. D., M. G. na uchwałę Rady Gminy P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargi Z. C., T. H., Z. R., W. D., H. D., M. G. /-/ E. Podrazik

Uzasadnienie

Skarżący Z. C., T. H., Z. R., W. D., H. D. i M. G. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie opisanej uchwały Rady Gminy P. z dnia (...) nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...).

Każdy z wymienionych skarżących został skutecznie wezwany do uiszczenia wpisu od skargi, przy czym doręczenie wezwania dla każdego nastąpiło w dniu 23 maja 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu mijał każdemu ze skarżących z dniem 30 maja 2008 r. W wymienionym ustawowym terminie skarżący nie opłacili wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy skargi Z. C., T. H., Z. R., W. D., H. D., M. G., podlegają odrzuceniu na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2003 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt