drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Umorzono postępowanie, IV SA/Wr 80/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 80/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-04-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-01-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Mirosława Rozbicka-Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. NR [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie

R. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r., Nr [...]w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

W toku postępowania sądowo-administracyjnego skarżący pismem z dnia [...]r. wniósł o umorzenie sprawy i pozostawienie jej bez nadawania dalszego biegu, uzasadniając swe żądanie brakiem środków na poniesienie kosztów dojazdu do Sądu. W związku z tym na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] r. Sąd postanowił wezwać skarżącego do jednoznacznego sprecyzowania żądania zawartego w treści pisma z dnia [...]r., a w szczególności o poinformowanie Sądu, czy zawarty jest w nim wniosek o cofnięcie skargi. Pismem z dnia [...]r., skarżący cofnął skargę na oznaczoną wyżej decyzję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 zdanie 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi uzależniona jest od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi, o czym stanowi dalej zdanie 3 art.60 wskazanej wyżej ustawy procesowej. Natomiast niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oświadczenie skarżącego w przedmiocie cofnięcia skargi w świetle materiału aktowego badanej sprawy nie nasuwa – z tego punktu widzenia – żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W związku z powyższym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Dla tych motywów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt