drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie skargi Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Bk 482/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 482/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-12-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Ireneusz Henryk Darmochwał /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Koszty sądowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 220 par. 3 i art. 232 par. 1 pkt 1 a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 20 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał (spr.), po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi B. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko p o s t a n a w i a: I. Odrzucić skargę. II. Zwrócić B. D. ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B.) kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł.

z dnia [...] kwietnia 2007 r. w przedmiocie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej w obrębie kilku ulic miasta Ł., wskazanych szczegółowo w postanowieniu.

Skargę na powyższe postanowienie złożył do sądu administracyjnego B. D.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 czerwca 2007 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 59 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (zarządzenia k. 1, 2, wezwanie 17,18).

Powyższe wezwania skarżący odebrał w dniu 09 lipca 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 22).

W dniu 16 lipca 2006 roku skarżący B. D. uiścił należny wpis sądowy w kwocie 100 zł (dowód: potwierdzenie wpłaty – k. 26 akt). Nie został jednak uzupełniony drugi z braków formalnych skargi, w postaci nadesłania 59 odpisów skargi.

Ponadto postanowieniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w B. z dnia 26 lipca 2007 roku oraz 15 października 2007 roku odrzucono zażalenia skarżącego dotyczące nadesłania odpisów skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje:

Art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zobowiązują sąd do odrzucenia skargi, w wypadku, gdy nie uzupełniono

w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zakreślony skarżącemu termin do uzupełnienia wskazanych braków formalnych skargi upływał w dniu 16 lipca 2007 roku. Do tejże daty skarżący uiścił jedynie należny wpis sądowy od skargi. Nie został jednak uzupełniony przez skarżącego brak formalny skargi tj. nie nadesłano żądanych 59 uwierzytelnionych odpisów skargi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w kontekście art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. był zobligowany do odrzucenia skargi pana B. D.

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 a – ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało, po uprawomocnieniu się orzeczenia, z urzędu zwrócić skarżącemu B. D. cały uiszczony przez niego w sprawie wpis sądowy w kwocie 100 zł.Powered by SoftProdukt