drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sprostowano omyłkę, II SA/Op 74/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 74/04 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2004-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Teresa Cisyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: z urzędu sprostować oczywiste omyłki w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2004 r., sygn. akt II SA/Op 74/04, w ten sposób, że w sentencji postanowienia na karcie akt nr 15 w wierszu 14 od góry numer decyzji: "[...]" zastąpić numerem: "[...]" oraz w uzasadnieniu postanowienia na karcie akt nr 16 w wierszu nr 4 od góry, numer decyzji: "[...]zastąpić numerem: "[...]".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Niedokładność lub omyłka może dotyczyć np. oznaczenia stron czy innych uczestników postępowania, oznaczenia ( daty, znaku, sygnatury ) zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu, który wydał zaskarżony lub podjął zaskarżona czynność ( por. szerzej: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz." T. Woś, H.Knysiak – Molczyk, M. Romańska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., s. 487 ).

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2004 r. wystąpiły oczywiste omyłki, ponieważ podano niewłaściwy numer zaskarżonej decyzji organu odwoławczego. Z akt sprawy natomiast jednoznacznie wynika, iż przedmiotem skargi Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], Nr [...], którą uchylono decyzję organu I instancji z dnia [...], Nr [...].

Uwzględniając powyższe, Sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt