drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2007-10-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 394/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
II OZ 1403/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18
II OZ 983/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg E. L., J. L., J. L. i M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę E. L., J. L. i J. L.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. skarżący E. L., J. L. i J. L. wnieśli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 października 2007 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie 9 jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Nadto zarządzeniem z dnia 25 października 2007 r. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie [...] zł. Dla usunięcia braków wskazany został (w pouczeniu zamieszczonym w wezwaniu) 7-dniowy termin od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie wyznaczonym skarżący uzupełnili brak formalny skargi, odnośnie zaś wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, pismem z dnia [...] r. złożyli zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające ich do uiszczenia stosownego wpisu.

Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt II OZ 1403/07 oddalono zażalenie ww. skarżących.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 lutego 2008 r. ponownie wezwano skarżących E. L., J.L. i J. L. do uiszczenia solidarnie należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie doręczono każdemu ze skarżących w dniu [...] r.

W wyznaczonym terminie, który upływał w dniu [...]r. skarżący nie uiścili należnego od skargi wpisu sądowego, zaś pismem z dnia [...] r. ponownie zażalili się na ww. zarządzenie, domagając się jego uchylenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W myśl art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.).od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z kolei na podstawie art. 227 § 1 p.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy, przysługuje zażalenie.

W niniejszej sprawie skarżący skorzystali z takiego uprawnienia, wnosząc zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 października 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi, a ich zażalenie zostało prawomocnie oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny. Powtórne zaskarżenie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu nie jest dopuszczalne, wobec czego pismo skarżących z dnia [...] r. stanowiące zażalenie na ponowne wezwanie do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi, pozostawiono w aktach bez nadawania mu biegu.

W konsekwencji należy zatem stwierdzić, iż mimo prawidłowego wezwania skarżących o uiszczenie wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, stwierdzony brak nie został usunięty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania tj. od dnia [...]r.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt