drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Kr 264/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 264/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Ewa Michna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2008 r. sprawy ze skargi H. M. i M. M. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Kierownika Oddziału w Wydziale Podatków i Opłat z dnia [...]Nr [...]ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2005 rok na kwotę 212 zł postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący H.M. i M. M. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]Nr[...], utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Kierownika Oddziału w Wydziale Podatków i Opłat z dnia [...]Nr [...]ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2005 rok na kwotę 212 zł

Zarządzeniem z dnia [...]lutego 2008 r., skarżący – działający imieniem własnym oraz jako pełnomocnik małżonki H. M.- został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz przedłożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu [...]marca 2008 r.

W wyznaczonym terminie skarżący przedłożył pełnomocnictwo procesowe do działania w imieniu skarżącej przed sądem oraz pismo procesowe, w którym określił powierzchnię i oznaczenie posiadanych działek jednakże nie wskazał wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1270 ze zm.,) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednocześnie art. 215 § 1 cytowanej ustawy wskazuje, że w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Z uwagi na fakt, że skarżący pomimo prawidłowo doręczonego wezwania Sądu, nie usunął braków formalnych skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia, Sąd odrzucił skargę na zasadzie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 215 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt