drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, II SA/Łd 158/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 158/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 13.marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 13.marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.A. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. A.K.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24.sierpnia 2007 roku A.A. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej.

Zaskarżoną decyzję doręczono A.A. w dniu 8.czerwca 2007 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż pismo A.A. z dnia 24.sierpnia 2007 roku, potraktowane zostało jako skarga na decyzję z dnia [...] z uwagi na wniosek w nim zawarty "o skierowanie sprawy na drogę sądową". Nadto skarżąca w piśmie z dnia 21.stycznia 2008 roku wskazała, iż wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Skarga podlega jednakże odrzuceniu. Stosownie bowiem do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30.sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, zaskarżona decyzja Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, doręczona została skarżącej w dniu 8.czerwca 2007 roku, a zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 9.lipca 2007 roku, podczas gdy skarga została wniesiona dopiero w dniu 24.sierpnia 2007 roku.

Uchybienie terminu do wniesienia skargi, obliguje zaś sąd do jej odrzucenia, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie przywołanego przepisu, orzeczono jak w sentencji.

A.K.Powered by SoftProdukt