drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewoda, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-12  
Data wpływu
2007-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA – Jolanta Augustyniak – Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W., A. W., A. i S. R., K. i G. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie : zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007r., którym wstrzymano wykonanie decyzji Wojewody [...] z dnia [...].

W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, Sąd powinien brać pod uwagę interesy prawne i stanowiska wszystkich uczestników postępowania.

Wskutek uchylenia postanowienia Sądu z dnia 27 czerwca 2007r. wniosek skarżących podlega ponownemu rozpoznaniu.

W dniu 18 maja 2007r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J. W., A. W., A. i S. R., K. i G. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] (znak : [...]) zatwierdzającą projekt i udzielającą M. R. pozwolenia na budowę budynku obory stanowiskowej dla 23,4 DJP i krytego zbiornika na gnojówkę o pojemności 73 m ³ na działce nr [...] położonej w G., Gm. R. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz rozstrzygnięcia Starosty [...] zawartego w piśmie z dnia 5 lutego 2007r. o przyjęciu zgłoszenia budowy płyty obornikowej na ww. działce nr [...].

W uzasadnieniu wniosku Skarżący wskazali, że realizacja przedmiotowych inwestycji spowoduje wyrządzenie szkody poprzez możliwość powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia wynikającą z bliskości uciążliwych obiektów i wiążących się z nimi emisji "...smrodu, hałasu, zarazków, insektów i gryzoni..", a tym samym trudne do odwrócenia skutki. Powyższe zagrożenia są o tyle realne, że planowana inwestycja ma powstać w centrum dużej wsi G., o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Skarżący podnieśli, że inwestycja narusza § 11 i § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, gdyż nie uwzględnia przeważających kierunków wiatrów, ani nie jest otoczona pasami zieleni. Realizacja inwestycji z pominięciem ww. przepisów narazi ich i sąsiadów na poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia poprzez intensyfikację uciążliwej hodowli zwierząt w centrum wsi.

W piśmie z dnia 27 maja 2007r. skarżący dodali, że inwestor przystąpił już do wykonywania robót budowlanych, a szybkie działanie inwestora ma na celu, w ocenie skarżących, zakończenie całej sprawy metodą faktów dokonanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje :

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności jeśli w wyniku wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków wykonania zaskarżonego aktu o których mowa w art. 61 § 3 ww. ustawy przed rozpoznaniem sprawy przez sąd występuje w sytuacji, w której zaskarżony akt zostanie wykonany, a następnie w wyniku uwzględnienia skargi zostanie uchylony. W przypadku inwestycji budowlanych może prowadzić to do sytuacji, w której inwestycja zostanie zrealizowana w części bądź w całości, a w wyniku rozpoznania sprawy przez sąd okaże się, że nie były spełnione warunki decydujące o legalności prowadzonych robót budowlanych.

Z reguły jednak taka sytuacja wiąże się z wyrządzeniem znacznej szkody po stronie inwestora lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. W przypadku bowiem uchylenia zaskarżonej decyzji, konsekwencje obciążają przede wszystkim inwestora nie zaś stronę skarżącą.

Powyższe nie oznacza, że negatywnymi konsekwencjami wstrzymania bądź odmowy wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę nie mogą być dotknięci także inni uczestnicy postępowania.

W niniejszej sprawie uwzględniając interesy prawne i stanowiska wszystkich stron postępowania Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Wskazać należy, że okoliczności podnoszone przez skarżących w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie dotyczą zdarzeń przyszłych i niepewnych, tj. możliwość wystąpienia ewentualnych uciążliwości związanych z bliskością obiektów w których ma być prowadzona hodowla zwierząt. Powstanie niebezpieczeństwa dla zdrowia spowodowane bliskim sąsiedztwem uciążliwych obiektów emitujących "smród, hałas, zarazki" oraz mogących spowodować pojawienie się insektów i gryzoni to tylko domniemanie wystąpienia uciążliwości związanych z realizacją zaskarżonej decyzji.

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 2 października 2007r. "...uciążliwe następstwa dla gruntów sąsiednich skutków realizacji zaskarżonej decyzji w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z niebezpieczeństwami, o jakich mowa w przepisie art. 61 § 3 ww. ustawy" (postanowienie NSA z dnia 28 kwietnia 2006r. sygn. akt II OZ 408/06 – niepubl).

Zaznaczyć także należy, że okoliczności podnoszone we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji dotyczące rażącego naruszenia przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, nie mają zatem znaczenia w kwestii wstrzymania wykonania decyzji, ponieważ dotyczą istoty sprawy, która będzie rozstrzygnięta wyrokiem Sądu.

Pozostałe argumenty skarżących dotyczące szybkiego działania inwestora mającego na celu zakończenie robót budowlanych, a tym samym całej sprawy, metodą faktów dokonanych nie mogły zostać również uwzględnione jako przesłanka uzasadniająca wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Realna strata finansowa, związana z zaprzestaniem kontynuowania inwestycji przez inwestora wskazuje na możliwość powstania znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w postaci utraty dotychczasowych kontrahentów oraz konieczności zwrotu przyznanych środków na modernizację gospodarstwa, po stronie inwestora.

Sąd nie rozpoznał wniosku o wstrzymanie wykonania rozstrzygnięcia Starosty [...] zawartego w piśmie z dnia 5 lutego 2007r. o przyjęciu zgłoszenia budowy płyty obornikowej na działce nr [...], bowiem sprawa ta została rozstrzygnięta wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2007r. sygn. akt VII SA/Wa 378/07.

W świetle powyższych rozważań, na podstawie art. 61 § 3 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt