drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia, Burmistrz Miasta, odrzucono zażalenie, II SA/Bd 437/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 437/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Grażyna Malinowska-Wasik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 1, art. 198, art. 57 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 6, art. 167
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Malinowska - Wasik po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. S., S. S., L. K. oraz J. S. – K. na zarządzenie Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ze skargi K. S., S. S., L. K. oraz J. S. – K. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia[...] sierpnia 2000 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W wykonaniu zarządzenia Sędziego z dnia 30 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, pismem z dnia [...] lipca 2008 r. poinformował strony postępowania w sprawie ze skargi K. S., S. S., L. K. i J. S. – K. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie przekazania pism według właściwości, o wyłączeniu z powyższej sprawy do odrębnego rozpoznania skarg na decyzje Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego 2000 r. Nr [...] oraz z dnia [...] sierpnia 2000 r. Nr [...] i zarejestrowaniu ich pod sygnaturami, odpowiednio, II SA/Bd 436/08 i II SA/Bd 437/08.

Pismem z dnia [...] lipca 2008 r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. – K. złożyli do Prezesa tut. Sądu zażalenie na powyższe zarządzenie, które przekazane zostało do właściwego rzeczowo wydziału orzeczniczego. W uzasadnieniu zażalenia wskazano, iż wszystkie ujęte w skardze decyzje winny być rozpatrywane łącznie z uwagi na ich ścisłe powiązanie. Podniesiono ponadto, iż rozdzielenie spraw może pogorszyć sytuację skarżących.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- zwanej dalej "ppsa"), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem są sprawy wymienione w punktach 1 – 10 powyższego artykułu. Wymieniony przepis ma odpowiednie zastosowanie do zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 ppsa).

Niniejsze zażalenie podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne, ponieważ przedmiotem jego jest zarządzenie sędziego dotyczące zawiadomienia o wyłączeniu ze skargi dwóch spraw do odrębnego prowadzenia, będące czynnością techniczną, od której nie przysługuje środek odwoławczy i jest ono regulowane przepisami o biurowości.

Celem powyżej wskazanego zarządzenia sędziego jest wykonanie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 czerwca 2008 r. o zarejestrowaniu w repertorium SA spraw o sygnaturach II SA/Bd 436/08 oraz 437/08. Nadmienić należy, że to ostatnie zarządzenie również nie jest zaskarżalne, co wynika z art. 57 § 3 ppsa.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 166 i art. 167 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zażalenie jako niedopuszczalne odrzucił.Powered by SoftProdukt