drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 1793/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1793/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Sygn. powiązane
II OSK 1768/08 - Wyrok NSA z 2009-10-26
II OZ 331/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 art. 48 ust. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska – Śpiewak (spr.), , Sędzia WSA Izabela Ostrowska, Asesor WSA Jolanta Augustyniak – Pęczkowska, Protokolant Agnieszka Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2008r. sprawy ze skargi I. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2007r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta W. na podstawie art. 48 ust. 1

i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19974r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz. 1118) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy samowolnie wykonanych robót budowlanych przy nadbudowie budynku gospodarczego na nieruchomości [...] w W.

- nakazał I. W. dokonanie całkowitej rozbiórki samowolnie nadbudowanej części budynku gospodarczego tj. o poddasza na [...]w W. i doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego z przed 2004r. nawiązując do analogicznego, przyległego budynku gospodarczego.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, iż w związku z informacją dotyczącą samowoli budowlanej przeprowadził w dniu 21 września 2004r. wizję na nieruchomości [...] w W.. W jej toku ustalono, że

w zachodniej części w/w nieruchomości przy granicy z nieruchomościami [...],znajduje się parterowy budynek gospodarczy, który został nadbudowany o jedną kondygnację, o wym. [...] m i wysokości zmiennej od [...] m.

Według oświadczenia złożonego przez inwestora – I. W. nadbudowa została rozpoczęta w czerwcu 2003r. Wobec faktu, że inwestor nie przedłożył pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej postanowieniem Nr [...] z dnia [...] listopada 2004r. na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1, 2 i ust. 3 ustawy – Prawo budowlane wstrzymano roboty budowlane a następnie postanowieniem z dnia [...] grudnia 2005r. na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 59 f ust. 1 ustawy Prawo budowlane ustalono opłatę legalizacyjną. Inwestor odwołał się od w/w postanowienia wskazując, że budynek gospodarczy został wybudowany jako dwukondygnacyjny przed 1995r., a w 2004r. były prowadzone tylko roboty remontowe.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem

z dnia [...] kwietnia 2006r., uchylił w całości postanowienie z dnia [...] listopada 2004r. oraz poprzedzające je postanowienie z dnia [...] grudnia 2005r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując jednocześnie, iż należy podjąć czynności w celu ustalenia daty wykonanych robót budowlanych.

W związku z powyższą decyzją Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podaje, iż przeprowadził rozprawę administracyjną w dniu 5 maja 2006r. i w dniu 21 czerwca 2006r., celem ustalenia daty nadbudowy budynku gospodarczego. Z zeznań świadków jednoznacznie wynika, że w sierpniu 2004r. budynek gospodarczy został nadbudowany. Nadto T. R., poprzedni właściciel nieruchomości [...], złożył w dniu 14 czerwca 2006r. oświadczenie z którego wynika, że przedmiotowy budynek gospodarczy do chwili sprzedaży był budynkiem parterowym, którego stan techniczny nie był zły, "natomiast podjęty remont uzasadniał (nadbudowę) i poprawę stanu technicznego".

Ponieważ I.W. nie przedłożyła żadnych dowodów potwierdzających jej oświadczenie dotyczące daty wybudowania budynku gospodarczego w obecnej wysokości (przed 1 stycznia 1995r.), ponownie postanowieniem z dnia [...] października 2006r. wstrzymano prowadzenie robót budowlanych i nałożono na inwestora obowiązek:

• uzupełnienia złożonej inwentaryzacji geodezyjnej z dn. 22.08.2005r. o domiary

wykonanej nadbudowy do granic nieruchomości z jednoznacznym określeniem, czy nadbudowana kondygnacja budynku nie narusza granic nieruchomości,

• uzupełnienia złożonej "Oceny technicznej wykonanych robot budowlanych

w budynku gospodarczym" opracowanej przez mgr inż. T. W. z dnia 15.07.2005r. w zakresie prawidłowości usytuowania nadbudowy budynku w granicach własności. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości winien być podany zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem,

• przedłożenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

Inwestor pomimo przedłużenia terminu na złożenie dokumentów nie wykonał obowiązku w powtórnie wyznaczonym terminie, który upłynął dnia 31 maja 2007r. Przedłożona inwentaryzacja geodezyjna z opinią techniczną w zakresie geodezyjnego usytuowania nadbudowy budynku gospodarczego, sporządzona przez uprawnionego geodetę nie może, w ocenie organu, stanowić podstawy do dalszego prowadzenia postępowania w kierunku legalizacji obiektu.

Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia

[...] czerwca 2007r. złożyła I. W. po rozpatrzeniu, którego [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2007r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcia organ odwoławczy ponownie zrelacjonował przebieg postępowania toczącego się w niniejszej sprawie podkreślając, że sama skarżąca podała, iż w 2004r. dokonała nadbudowy budynku gospodarczego. W związku ze stwierdzoną samowolą budowlaną, prawidłowo podjęto postępowanie zmierzające do legalizacji obiektu. Ponieważ inwestor nie wykonał nałożonych postanowieniem z dnia [...] października 2006r. obowiązków, w szczególności nie przedłożył projektu budowlanego budynku gospodarczego oraz nie uzupełnił oceny technicznej wykonanych robót budowlanych w tym budynku nie było możliwości zakończenia postępowania legalizacyjnego.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 Prawa budowlanego niespełnienie w wyznaczonym terminie obowiązków nałożonych postanowieniem obliguje organ do nakazania na podstawie art. 48 ust. 1 cytowanej ustawy rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, iż decyzja organu I instancji jest zgodna z prawem i brak jest podstaw do jej zmiany bądź uchylenia

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2007r. złożyła I. W. zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania administracyjnego.

Zdaniem skarżącej organy błędnie i powierzchownie zebrały i rozpatrzyły materiał dowodowy. W szczególności błędnie ustaliły, iż samowolnie nadbudowała budynek gospodarczy podczas gdy nadbudowa istniała już w dacie nabycia przez nią nieruchomości.

Zakwestionowała także obowiązek dostarczenia projektu budowlanego wraz

z inwentaryzacją w sytuacji, gdy to nie ona wybudowała przedmiotowy budynek.

W dalszych wywodach skargi podała, iż pomiędzy nią, a małżonkami M. istnieje poważny konflikt dlatego też ich zeznania nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięcia.

W trakcie przeprowadzonej rozprawy administracyjnej tylko oni stanowczo twierdzili, iż nadbudowa wykonana została w 2004r., natomiast pozostali świadkowie zeznali, że w dacie zakupu przez nią nieruchomości [...]

w W., budynek gospodarczy był już budynkiem dwukondygnacyjnym.

Zarzuciła także, iż organ z naruszeniem przepisów oparł się jedynie na oświadczeniu złożonym przez byłego właściciela nieruchomości [...] w W. T. R., a powinien go przesłuchać w charakterze świadka, gdyż jego zeznania miałyby podstawowe znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega oddaleniu, gdyż zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Stosownie do dyspozycji art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej jedynie pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa.

Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w prowadzonym postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W niniejszej sprawie tego rodzaju wady i uchybienia nie wystąpiły.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia orzekającego rozbiórkę nadbudowanej części budynku gospodarczego stanowi przepis art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, który dotyczy tzw. samowoli budowlanej.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego samowola budowlana, polegająca na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę, pociąga za sobą orzeczenie nakazu rozbiórki. Nie jest on jednak orzekany bezwzględnie, gdyż organ zobowiązany jest ustalić, czy zrealizowany samowolnie obiekt zgodny jest z przepisami, w szczególności o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i czy umożliwiają one doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. Jeżeli tak to właściwy organ jest zobowiązany wszcząć postępowanie legalizacyjne.

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszego postępowania wskazać należy, iż w ocenie Sądu organ nadzoru budowlanego niewadliwie ustalił, że skarżąca I.W. w 2004r. w istniejącym na jej nieruchomości budynku gospodarczym wykonała tego rodzaju roboty budowlane, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

W aktach postępowania znajduje się akt notarialny z dnia 23 grudnia 2002r., na mocy którego skarżąca nabyła od małżonków T. i M. R. zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr [...] o powierzchni [...] m2 w W. [...]. Akt określa, iż na nieruchomości znajduje się dom mieszkalny w stanie wymagającym generalnego remontu, co wynika ze szczegółowego opisu stanu technicznego budynku oraz budynek gospodarczy w stanie surowym zamkniętym, doprowadzoną energią elektryczną, o powierzchni zabudowy 30 m2.

Jak wynika z akt postępowania oraz wyjaśnień złożonych przez skarżącą na rozprawie sądowej w 2004r. z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku gospodarczego zagrażający życiu zmuszona była do wykonania natychmiastowego remontu.

W ramach "remontu" wykonała następujące roboty budowlane: wymieniła

i wzmocniła konstrukcję stropu oraz wybudowała na nowo ściany nośne na których posadowiony był strop oraz podwyższyła cały budynek.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont "należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym".

Istotną cechą remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2004r. (sygn. akt OSK 952/04 nie publ.) w ramach remontu nie można zmieniać "parametrów obiektu".

Wykonane przez skarżącą roboty budowlane doprowadziły do zmiany charakterystycznych parametrów obiektu w związku z czym organ zasadnie uznał, iż wykonanie tych robót wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, o którą skarżąca nie wystąpiła.

W ocenie Sądu organ dokładnie wyjaśnił stan faktyczny sprawy i niewadliwie przyjął, iż skarżąca w 2004r. wykonała roboty budowlane samowolnie. Oceniwszy, iż w sprawie zachodzą przesłanki do legalizacji obiektu organ wstrzymał roboty budowlane i zobowiązał skarżącego (postanowieniem z dnia [...] października 2006r.) do przedłożenia stosownych wymaganych prawem dokumentów.

Mimo przedłużenia, na wniosek skarżącej, terminu do ich złożenia, I. W. nie złożyła projektu budowlanego wykonanej nadbudowy oraz nie uzupełniła, we wskazanym zakresie oceny technicznej robót, co obligowało organ do orzeczenia nakazu rozbiórki.

Odnosząc się do twierdzenia skargi, iż budynek gospodarczy został nadbudowany przed 1 stycznia 1995r. stwierdzić należy, iż skarżąca składając przed Sądem wyjaśnienia precyzyjnie określiła zakres wykonanych w 2004r. robót budowlanych, które, jak zasadnie przyjął organ nie mogą być uznane za remont obiektu.

Na marginesie wskazać należy, iż roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego obiektu także polegają regulacji przepisów Prawa budowlanego.

Inwestor mając zamiar przystąpić do robót remontowych ma obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, dokonać stosownego zgłoszenia we właściwym organie architektoniczno – budowlanym.

Odnosząc się do twierdzenia skarżącej dotyczącego konieczności niezwłocznego podjęcia robót remontowych z uwagi na istniejące bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi wskazać należy, iż art. 70 § 1 Prawa budowlanego, który powołuje skarżąca określa obowiązki, m. in. właściciela obiektu budowlanego wynikające z potrzeby niezwłocznego usunięcia stwierdzonego podczas kontroli takiego stanu technicznego obiektu budowlanego, który może spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia, a także środowiska.

Wykonanie robót związanych z likwidacją złego stanu technicznego obiektu powinno nastąpić podczas przeprowadzonej, przez organy nadzoru budowlanego, kontroli, lub bezpośrednio po jej zakończeniu w zakresie wynikającym z kontroli – art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego.

Oznacza to. że właściciel (zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego) działając na podstawie art. 70 ustawy Prawo budowlane może wykonać tylko takie roboty budowlane, które mają na celu doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego, a konieczność ich wykonania wynika z przeprowadzonej kontroli tegoż obiektu przez organy nadzoru budowlanego.

W niniejszej sprawie tego rodzaju sytuacja nie wystąpiła dlatego skarżąca nie może skutecznie powoływać się na działanie w warunkach art. 70 ust. 1ustawy Prawo budowlane.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt