drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, I SA/Gd 144/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 144/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-05-15  
Data wpływu
2008-02-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Aleksandra Rynduch-Szczawińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Aleksandra Rynduch po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r. postanawia: odmówić wnioskodawcy przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 marca 2008 r. (data stempla pocztowego), uzupełnionym na formularzu PPF w dniu 26 marca 2008 r., J. Z. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z oświadczeniami o stanie rodzinnym, majątku i dochodach złożonymi przez wnioskodawcę oraz załączonymi do wniosku dokumentami źródłowymi (decyzją z dnia 12 października 2007 r. o przeliczeniu renty wnioskodawcy, odpisem decyzji z dnia 1 marca 2008 r. o waloryzacji emerytury małżonki wnioskodawcy oraz pismem Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w przedmiocie wysokości opłat za lokal obowiązujących od dnia 1 marca 2008 r.) wnioskodawca otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 765,05 zł netto, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką pobierającą emeryturę w wysokości 1.036,98 zł netto. Małżonkowie nie posiadają żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro, ich majątek stanowi mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 45,1 m2. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że przebywa w [...], gdzie opiekuje się gospodarstwem, które nie jest jego własnością, jednocześnie podając, iż jest jednym ze współspadkobierców tego gospodarstwa i ponosi koszty jego prawidłowego utrzymania (w tym opłaca podatki), w których pozostali współspadkobiercy nie partycypują. Nadto wskazał, że ze swoich dochodów uiszcza też opłaty za mieszkanie w wysokości 307,48 zł miesięcznie, opłaty za gaz i prąd stanowiące kwotę 110 zł miesięcznie oraz przeznacza na leczenie i rehabilitację około 120 zł miesięcznie.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 cyt. ustawy, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W świetle powołanych uregulowań wnioskodawcę zwalnia się od kosztów sądowych tylko w sytuacji, gdy wykaże on, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zatem to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.

Na podstawie art. 255 ww. ustawy, jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

W niniejszej sprawie, na ww. podstawie, wezwano wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 7 dni: oświadczenia w przedmiocie wszystkich źródeł i wysokości łącznego dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę i jego małżonkę w 2007 r. oraz stosownych dokumentów w tym zakresie (odpisów imiennych informacji o wysokości uzyskanych dochodów, odpisów zeznań podatkowych – jeżeli zostały już złożone), wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę i jego małżonkę rachunków bankowych (w tym kont i lokat dewizowych), obrazujących historię i salda tych rachunków w okresie ostatnich trzech miesięcy, a w przypadku ich nieposiadania złożenia stosownych oświadczeń w tym przedmiocie, oświadczenia wnioskodawcy w przedmiocie prowadzonego gospodarstwa rolnego, wskazania jego obszaru oraz wysokości uzyskiwanego z niego miesięcznego dochodu, oświadczenia w przedmiocie wysokości przysługujących wnioskodawcy lub jego małżonce dopłat bezpośrednich przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i daty ich przekazania na rachunek bankowy oraz przedłożenia stosownych dokumentów w tym zakresie (odpisów decyzji przyznających dopłaty), oświadczenia wnioskodawcy, czy uzyskuje dochód z tytułu najmu mieszkania, którego jest właścicielem, a w którym nie zamieszkuje; w przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej wskazania wysokości miesięcznego dochodu oraz przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających tę wysokość (odpisu umowy najmu, dowodów zapłaty) oraz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie ostatnich trzech miesięcy na leczenie (pomoc lekarską i zakup leków).

Powyższe wezwanie doręczono wnioskodawcy w dniu 15 kwietnia 2008 r. (dowód: potwierdzenie odbioru), jednakże pomimo upływu zakreślonego terminu wnioskodawca nie nadesłał żadnego z wymienionych w nim dokumentów.

W tych okolicznościach stwierdzić trzeba, że to sam wnioskodawca uniemożliwił dokonanie pełnej oceny jego sytuacji finansowej, uchylając się od podania informacji o jego sytuacji finansowej oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w ww. wezwaniu. Takie postępowanie wnioskodawcy skutkuje niewyjaśnieniem istotnych wątpliwości dotyczących jego rzeczywistych możliwości płatniczych, a w konsekwencji czyni niemożliwym ustalenie, czy poniesienie przez wnioskodawcę kosztów sądowych spowoduje uszczerbek koniecznego utrzymania uzasadniający przyznanie prawa pomocy.

Zważyć należy, że przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy nie prowadzi się dochodzenia, w sytuacji, gdy dokładne dane umożliwiające pełną ocenę stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy nie są znane, gdyż uchyla się on od złożenia stosownych dokumentów w tym przedmiocie. Jak już bowiem wskazano, sprawą zainteresowanego jest wykazanie zasadności złożonego wniosku w świetle ustawowych przesłanek przyznania prawa pomocy.

Z tych względów uznano, że wnioskodawca nie wykazał, iż spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy.

W konsekwencji na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt