drukuj    zapisz    Powrót do listy

6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele, Wstrzymanie wykonania aktu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji, I OSK 997/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 997/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OSK 133/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18
II SA/Wa 1664/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09
II SA/Wa 997/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06
Skarżony organ
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku I. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] nr [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej I. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1664/07 w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1664/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę I. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia [...] nr [...] stwierdzającą nieważność decyzji Ministra Kultury z dnia [...] nr [...] dotyczącej nadania I. K. stopnia nauczyciela mianowanego.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła I. K., zawierając w niej wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", dotyczący możliwości wstrzymania przez Sąd, na wniosek skarżącego, wykonania aktu lub czynności został zamieszczony w Dziale III "Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym". Stosownie do przepisu art. 193 tej ustawy do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Oznacza to, że nie jest wyłączone stosowanie przepisu art. 61 § 3 P.p.s.a. w przypadku, gdy skarżący wniósł skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skargę i wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie zaskarżonego aktu. Z tych względów należy przyjąć, że Naczelny Sąd Administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu na wniosek skarżącego w razie oddalenia skargi i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07, publ. ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77).

W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nie może zostać uwzględniony.

Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z konstrukcji ww. normy prawnej wynika, iż to na stronie spoczywa obowiązek wykazania we wniosku przesłanek zawartych w powołanym przepisie, tj. przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków. W niniejszej sprawie skarżąca w żaden sposób nie wykazała, iż skutki takie mogą wystąpić, bowiem jej wniosek zawarty w skardze kasacyjnej nie zawiera jakichkolwiek twierdzeń o faktach łączących się z potencjalnymi skutkami wykonania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt