drukuj    zapisz    Powrót do listy

6173 Biegli sądowi i tłumacze przysięgli, , Minister Sprawiedliwości, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 1514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Borowiecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6173 Biegli sądowi i tłumacze przysięgli
Sygn. powiązane
II GSK 491/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20
II GZ 232/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19
Skarżony organ
Minister Sprawiedliwości
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 1 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych postanawia - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Skarżąca A. F., reprezentowana przez pełnomocnika procesowego w osobie adwokata O. K., w piśmie z dnia 27 lipca 2007 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

Pismo procesowe zawierające w/w skargę wniesione zostało przez adwokata za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Na przedmiotowe pismo pełnomocnik nakleił znaki opłaty sądowej opiewające łącznie na kwotę 200,- złotych.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty kwoty 200,- złotych z tytułu wpisu od skargi wniesionej w niniejszej sprawie (vide: informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego WSA w Warszawie z dnia 12 września 2007 r. - k.13v. akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 219 § 1 p.p.s.a. opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Jak stanowi przepis art. 219 § 2 p.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy sądu administracyjnego, do którego wnoszone jest pismo lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

W związku z tym unormowaniem nie ma możliwości skutecznego uiszczania wpisu znakami opłaty sądowej, tak jak przed sądami powszechnymi. Znalazło to potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym w związku z tym przepisem. Przykładowo w postanowieniu z dnia 7 kwietnia 2004 r., FZ 28/04, ONSAiWSA z 2004, nr 1, poz. 4, NSA, oddalając zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, odrzucające skargę kasacyjną, od której wpis stały radca prawny uiścił znakami opłaty sądowej - stwierdził, że uiszczenie opłaty sądowej nie może nastąpić w innej formie niż przewidziana w art. 219 § 2 p.p.s.a. Podobne stanowisko NSA zajął także w postanowieniach z dnia 21 października 2004 r., OSK 415/04 (niepubl.), z dnia 14 października 2004 r., FSK 439/04 (niepubl.), a także z dnia 23 lutego 2005 r., FSK 1613/04. W ostatnim ze wskazanych orzeczeń NSA stwierdził, iż określenie dopuszczalnych sposobów uiszczenia opłaty sądowej oznacza to, że opłaty tej nie można uiścić znakami opłaty sądowej. W takim przypadku - zdaniem NSA - znaki opłaty sądowej podlegają zwrotowi, zaś pismo podlegające opłacie podlega odrzuceniu.

Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, iż pełnomocnik strony skarżącej posłużył się znakami opłaty sądowej, naklejając je na pierwszej stronie wniesionej do Sądu skargi.

W tej sytuacji adwokat reprezentujący skarżącą nie uiścił wymaganego wpisu w sposób określony w przepisie art. 219 § 2 p.p.s.a.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Pismo jest nienależycie opłacone m.in. w przypadku wniesienia opłaty znakami opłaty sądowej. W takim wypadku Sąd pozostawia pismo wniesione przez adwokata lub radcę prawnego bez rozpoznania albo - jak w przypadku skargi - odrzuca je bez wezwania do uiszczenia opłaty.

W niniejszej sprawie skarga na decyzję Ministra Sprawiedliwości podlegała opłacie stałej (wpisowi stałemu) w kwocie 200,- złotych (vide: § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie przepisu art. 221 w zw. z art. 219 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt