drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Odrzucenie zażalenia, Komendant Policji, Odrzucono zażalenie, VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-21  
Data wpływu
2007-05-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Królikowska-Przewłoka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.178 w zw. z art.197 & 2 i 194 & 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Jolanta Królikowska- Przewłoka po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia K. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2007 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie skargi K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

Pismem z dnia 18 listopada 2007 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną K. C..

Powyższe postanowienie, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia i trybie ich wniesienia, skarżący otrzymał w dniu 10 grudnia 2007 r. ( zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach) .

Pismem z dnia 12 grudnia 2007 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sporządzone osobiście zażalenie na ww. postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej cyt. jako p.p.s.a. - zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się zaś odpowiednio.

W przedmiotowej sprawie zażalenie winno być zatem sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Artykuł 194 § 4 p.p.s.a. nie znajduje bowiem zastosowania tylko w sytuacji wskazanej w art. 175 § 2 i 3 powołanej wyżej ustawy

tj. wówczas, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę

kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa bądź doradca podatkowy w sprawach obowiązków podatkowych oraz rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie należy do kręgu podmiotów wymienionych w cytowanym przepisie. Zażalenie sporządził osobiście, a więc niezgodnie z powołanymi wyżej przepisami, chociaż był pouczony przy

postanowieniu z dnia 30 listopada 2007 r., o ich treści. Sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z naruszeniem art. 194 § 4 p.p.s.a jest brakiem, który w świetle art. 178 p.p.s.a uzasadnia jego odrzucenie.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w związku z art.197 § 2 i 194 § 4 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt