drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie decyzji, II SA/Lu 426/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 426/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-08  
Data wpływu
2008-06-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Ewa Ibrom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, 3 i 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. znak: [..] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych - w zakresie wniosku J. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. znak: [..] p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. znak: [..].

Uzasadnienie

J. G. w skardze z dnia 19 maja 2008 r. złożonej w niniejszej sprawie wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. znak: [..] oraz poprzedzającej tę decyzję decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. znak: [..], wydanych w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, a także wszystkich innych aktów podjętych w postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 ustawy).

Instytucja wstrzymania wykonania aktu administracyjnego zapewnia stronie skarżącej tymczasową ochronę jej praw, gdyż postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu upada w chwili wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji (art. 61 § 6 ustawy).

Z akt sprawy wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [..]. nakazał J. G.: 1) wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej o grubości 6 cm z zachowaniem zaniżenia utwardzenia o rzędnej 173,93 m n.p.m. przy krawężniku na wprost swojego garażu od strony środka osiedla "K." oraz z zachowaniem 1% wzniesienia w kierunku garażu M. i K. P., 2) wykonanie dojścia od drogi dojazdowej przy swoim garażu do przejścia prowadzącego do ul. S. . Organ drugiej instancji zaskarżoną decyzją z dnia [..]. utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy w części dotyczącej nakazu wykonania wskazanych czynności oraz uchylił tę decyzję w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku, ustalając nowy termin na 10 czerwca 2008 r.

W ocenie Sądu w sprawie niniejszej spełnione zostały przesłanki określone w powołanym przepisie art. 61 § 3 ustawy, bowiem wykonanie obowiązków nałożonych na skarżącego wskazanymi wyżej decyzjami ze swej istoty może wywołać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Z powyższych względów należało orzec, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt