drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, VII SA/Wa 299/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 299/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 1831/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 299/08 ze skargi S. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007r. znak: [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia

Uzasadnienie

W skardze do Sądu z dnia 17 stycznia 2008r. skarżący - S. T., wniósł o wstrzymanie wykonania postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007r. znak: [...].

Zaskarżonym postanowieniem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] października 2007r. znak: [...], nakładającego na S. T. karę pieniężną w wysokości 21.500 złotych za 43 dni zwłoki w wydaniu decyzji z dnia [...] lutego 2007r. znak: [...] o pozwoleniu na budowę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Zdaniem Sądu należy uznać, iż charakter przedmiotowej spawy przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego postanowienia, którego wykonanie spowoduje skutek prawno-materialny w postaci zapłaty kary pieniężnej w wysokości 21.500 złotych. To z kolei może doprowadzić do wywołania skutku faktycznego w postaci możliwości wyrządzenia znacznej szkody (majątkowej) po stronie wnioskodawcy.

W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia należało uwzględnić.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt