drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono zawieszone postępowanie z art.130 par. 1 ustawy - PoPPSA, I SA 3212/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA 3212/02 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-27  
Data wpływu
2002-12-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I OSK 1525/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono zawieszone postępowanie z art.130 par. 1 ustawy - PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 130 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg T. H., I. H., Z. H., A. H., H. O., Ż. H. i E. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2002 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 12 maja 2005 r. skarżący zostali zobowiązani do złożenia w terminie jednego miesiąca prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku po W. H. – następcy prawnym byłych właścicieli nieruchomości i wskazania aktualnych adresów jego spadkobierców.

Wobec niewykonania w zakreślonym terminie przedmiotowego zarządzenia, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na brak możliwości nadania sprawie dalszego biegu.

Wezwaniem z dnia 10 czerwca 2006 r., ponowionym w dniach 3 sierpnia 2006 r., 4 stycznia 2007 r., 6 lipca 2007 r., 20 sierpnia 2007 r., 15 października 2007 r., 20 listopada 2007 r., 5 lutego 2008 r. oraz 20 maja 2008 r., Sąd zwracał się do skarżących o udzielenie informacji czy zostało zakończone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym W. H., zobowiązując jednocześnie do nadesłania prawomocnego postanowienia w tym przedmiocie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgody wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu (...).

Mając na względzie, iż postępowanie zostało zawieszone z uwagi na brak możliwości nadania sprawie biegu, a wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w zakreślonym 3 letnim terminie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie przepisu art. 130 § 1 powołanej ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt