drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Ubezpieczenie społeczne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia, V SA/Wa 1324/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1324/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Ubezpieczenie społeczne
Sygn. powiązane
II GSK 311/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA – Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi P.B. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, oraz Fundusz Pracy postanawia: odmówić przywrócenia terminu

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P.B. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wnioskiem z 5 września 2007 r. skarżący zwrócił się o wydanie odpisu wyroku.

W dniu 11 października 2007 r. zainteresowanemu doręczono odpis sentencji wyroku (zwrotne potwierdzenie odbioru karta nr 39 akt sądowych).

Następnie, w piśmie datowanym 24 czerwca 2008 r. P.B. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wskazał, że we wniosku z 5 września 2007 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, jednakże uzasadnienia nie otrzymał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści przepisu art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Sąd uznał, iż przyczyna uchybienia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ustała w dniu 11 października 2007 r., tj. w dniu w którym strona skarżąca otrzymała odpis sentencji wyroku. W ocenie Sądu, jeżeli skarżący pomimo treści żądania zawartego we wniosku z dnia 5 września 2007 r. oczekiwał, iż wraz z odpisem sentencji wyroku otrzyma również jego uzasadnienie, to już wówczas winien zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Mając na uwadze, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia złożony został w dniu 25 czerwca 2007 r. (data nadania pocztowego) należało uznać, że jego wniesienie do Sądu nastąpiło z naruszeniem ustawowego terminu, określonego w omawianym art. 87 § 1 ustawy procesowej.

W związku z powyższym wniosek strony skarżącej jako spóźniony podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt