drukuj    zapisz    Powrót do listy

6202 Zakłady opieki zdrowotnej 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Umorzenie postępowania, Inne, *Umorzono postępowanie, III SA/Wr 448/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 448/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-09-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Józef Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6202 Zakłady opieki zdrowotnej
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Józef Kremis po rozpoznaniu w dniu 14 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Centrali Zaopatrzenia Medycznego A Spółka z o. o. w Z. na uchwałę Rady Powiatu K. z dnia 1 czerwca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w K. G. postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

G. Centrala Zaopatrzenia Medycznego A Sp. z o. o. z Z. wniosła skargę na opisaną w osnowie niniejszego postanowienia uchwałę Rady Powiatu K.

Pismem z dnia 24 lipca 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 25 lipca 2007 r. wskazując, że strony postępowania prowadzą rozmowy, których efektem będzie prawdopodobnie cofnięcie skargi.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w dniu 25 lipca 2007 r. pełnomocnik Powiatu K. poparł wniosek skarżącego o odroczenie rozprawy, potwierdzając trwanie rozmów ugodowych.

Uwzględniając stanowiska stron, Sąd odroczył rozprawę z terminem na piśmie.

W dniu 29 sierpnia 2007 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika Powiatu K. informujące, że pomiędzy stronami sporu zawarta została umowa i na podstawie ustaleń stron Spółka A zobowiązała się cofnąć skargę.

Pismem z dnia 5 września 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej – adwokat Jarosław Solarek cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a."), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest – według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. – od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia – żadnych wątpliwości, skoro przyczynę dokonania tej czynności proceduralnej stanowiło zawarcie umowy pomiędzy stronami i zawarcie ugody w zakresie należnych stronie skarżącej świadczeń.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.Powered by SoftProdukt