drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono sprzeciw, I SA/Kr 253/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 253/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono sprzeciw
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 259 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 253/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 27 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia : odrzucić sprzeciw skarżącego z dnia 2 lipca 2008 roku na postanowienie Referendarza sądowego z dnia 12 czerwca 2008 roku oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2008 roku Referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych. Przedmiotowe orzeczenie wraz ze stosownym pouczeniem o środku zaskarżenia doręczono S. Z. w dniu 24 czerwca 2008 roku.

Sprzeciw od powyższego rozstrzygnięcia skarżący wniósł w dniu 4 lipca 2008 roku, a więc cztery dni po upływie terminu wskazanego w w/w pouczeniu. Jednocześnie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) sprzeciw wniesiony po terminie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt