drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych Odrzucenie skargi kasacyjnej, Izba Skarbowa, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 1121/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 1121/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-03-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49 par. 1, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483 art. 175, art. 184
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Marii i Adama H. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 15 października 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 1874/01 wydanego w sprawie ze skargi Marii i Adama H. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 9 maja 2001 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 października 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu oddalił skargę Marii i Adama H. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 9 maja 2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

W dniu 31 marca 2004 r. radca prawny Krzysztof Ł., powołując się na pełnomocnictwo udzielone mu przez Skarżących, wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Izby Finansowej radca prawny został wezwany do złożenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniesionej skargi. Powyższe wezwanie zostało odebrane w dniu 23 sierpnia 2004 r. W dniu 30 sierpnia 2004 r. radca prawny nadesłał do Sądu pełnomocnictwo udzielone mu przez Skarżących w dniu 27 sierpnia 2004 r. obejmujące upoważnienie "do występowania (...) przed Sądami Powszechnymi w sprawach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, jak również w sprawach o zamówienia publiczne w sprawie podatku dochodowego za rok 1995 r."

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skargę kasacyjną, jako pismo sądowe, którego braków formalnych wnoszący nie uzupełnił w wyznaczonym 7-dniowym terminie /art. 49 par. 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270/, należy odrzucić.

Na wstępie zauważyć należy, iż radca prawny Krzysztof Ł. nie wykazał swojego umocowania do wniesienia w imieniu Marii i Adama H. skargi kasacyjnej w dniu 31 marca 2004 r. Przesłane do sądu pełnomocnictwo, zgodnie z jego treścią, udzielone zostało w dniu 27 sierpnia 2004 r.

Ponadto, powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do występowania przed sądami administracyjnymi, a jedynie przed sądami powszechnymi. Zgodnie z art. 175 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Skoro zatem Konstytucja rozgranicza sądownictwo administracyjne od sądownictwa powszechnego, nie można uznać, że pełnomocnictwo w rozpatrywanej sprawie obejmuje umocowanie do występowania przed Naczelnym sądem Administracyjnym.

Umocowanie do występowania w sprawie "podatku dochodowego za 1995 r." dotyczy postępowania podatkowego. Określanie podatków należy do organów podatkowych - art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz.U. nr 106 poz. 489 ze zm./. Funkcje sądów administracyjnych określają art. 184 Konstytucji RP oraz przepisy ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 poz. 1269/.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w wyznaczonym terminie, należało postanowić jak w sentencji na podstawie art. 178 w zw. z art. 180 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt