drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Sanitarny, Zawieszono postępowanie, IV SA/Po 34/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 34/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-11-20  
Data wpływu
2007-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Jerzy Stankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2007r. sprawy ze skargi Sz. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] listopada 2006r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie /-/ J. Stankowski AT

Uzasadnienie

Sz. złożył skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] listopada 2006r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej.

Z informacji znanych Sądowi z urzędu wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 125/06 wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym "Czy przepisy art. 237 §1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczególnych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania

chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w takich sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP".

Mając więc na uwadze fakt, iż podstawą prawną decyzji organów pierwszej jak i drugiej instancji było wskazane w powołanym wyżej wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ppsa), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ocena zgodności z Konstytucją RP podstawy prawnej zaskarżonej decyzji dokonana przez Trybunał Konstytucyjny niewątpliwie będzie miała wpływ na orzeczenie sądu administracyjnego dokonującego kontroli legalności tego aktu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ppsa postanowił jak w sentencji postanowienia.

/-/ J. Stankowski

ATPowered by SoftProdukt