drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym, I SA/Go 628/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 628/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Dariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 35 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA / Go 628/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 19 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Sędzia WSA Dariusz Skupień po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 sierpnia 2008 roku sprawy ze skargi J.K. i R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] roku nr [...] w przedmiocie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a : odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżących A.F.

Uzasadnienie

I SA/Go 628/08

UZASADNIENIE

Strona skarżąca przedłożyła po wniesieniu skargi pełnomocnictwo

z [...] lipca 2008 r. udzielone A.F.. W przedłożonym pełnomocnictwie jako podstawę jego udzielenia wskazano art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (k. 24 akt). Udzielając odpowiedzi na pismo przewodniczącego z 29 lipca 2008 r. , strona skarżąca oświadczyła, że Pan A.F. nie jest członkiem rodziny, ani krewnym, posiada jednak zaufanie skarżących albowiem od wielu lat pomaga społecznie pisaniem do organów administracyjnych.

Zgodnie z treścią art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( Dz. U. Nr. 153 poz. 1270 z późn. zmianami), pełnomocnikiem strony może być adwokat radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Pan A.F., nie spełnia żadnego z tych ustawowych wymogów, nie może więc w postępowaniu sądowo administracyjnym występować w charakterze pełnomocnika strony skarżącej. Mając wiec na uwadze powyższe należało na podstawie art. 35 par. 1 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt