drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Planowanie przestrzenne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Lu 497/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 497/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Planowanie przestrzenne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par 3, art. 58 par 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., znak: [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270), zwanej dalej ppsa, od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Do skargi powinny być dołączone jej odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisane. (art. 47 § 1 ppsa).

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w myśl art. 220 § 1 cyt. ustawy oraz do usunięcia braków formalnych poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi.

Mimo upływu wyznaczonego w wezwaniu doręczonym skarżącej w dniu 23 sierpnia 2008r. /potwierdzenie odbioru/, siedmiodniowego terminu, wpis nie został uiszczony, a braki formalne nie zostały uzupełnione, co powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt