drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, VII SA/Wa 410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2008-03-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i J. S. – wspólników V. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008 r. Znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę części obiektu budowlanego postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącym M. i J. S. – wspólnikom V. kwotę 200 zł. (dwieście złotych), wpisaną w rejestrze opłat sądowych pod poz. [...] dnia [...] czerwca 2008 r. tytułem nienależnie uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] maja 2008 r. doręczonym przy piśmie z dnia [...] maja 2008 r. wezwano M. S. i J. S. (reprezentowanego przez pełnomocnika r. pr. T. S.) – wspólników spółki V. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W w/w zarządzeniu zawarto pouczenie, iż uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

Przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone M. S. w dniu 30 maja 2008 r., natomiast J. S. reprezentowanemu przez pełnomocnika r. pr. T. S. w dniu 2 czerwca 2008 r.

W dniu 5 czerwca 2008 r. został uiszczony przez M. S. należny wpis sądowy.

W dniu 18 czerwca 2008 r. wpłynął do Sądu wniosek M. i J. S. reprezentowanych przez pełnomocnika - r. pr. T. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, również w tym samym dniu dokonano opłaty wpisu sądowego od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Natomiast zgodnie z art. 88. w/w ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Wskazać należy, iż w okolicznościach niniejszej sprawy, uchybienie terminu w ogóle nie nastąpiło, bowiem należny wpis sądowy od skargi został prawidłowo uiszczony przez M. S. w dniu 5 czerwca 2008 r. W zarządzeniu z dnia 13 maja 2008 r. zawarte było pouczenie, iż uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

W związku z powyższym wniosek skarżących z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu do Sądu), jako niedopuszczalny, należało odrzucić na podstawie art. 88 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 a) w/w ustawy.Powered by SoftProdukt