drukuj    zapisz    Powrót do listy

6309 Inne o symbolu podstawowym 630, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Sz 271/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 271/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Kazimierz Maczewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wypłatę kwoty zajętej w celu zabezpieczenia p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 kwietnia 2008 r. Z. C. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na wyżej powołane postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w sprawie nie wyrażenia zgody na wypłatę kwoty [...] zł zajętej

w celu zabezpieczenia na podstawie zawiadomienia nr [...] z dnia [...] w związku z zarządzeniem zabezpieczenia nr [...] z dnia 7 maja 2007 r. i decyzją Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] Nr [...] o zabezpieczeniu na majątku Z. C. zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od marca 2005 r. do sierpnia 2006 r.

Do właściwości sądów administracyjnych należy kontrola działalności administracji publicznej w zakresie określonym w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), która obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane

w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

Skoro wydane w niniejszej sprawie postanowienie o nie wyrażeniu zgody na wypłatę kwoty zajętej w celu zabezpieczenia na podstawie art. 17 § 1 w zw. z art. 166a § 2 ustawy

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. , Nr 229, poz. 1954, ze zm.) jest niezaskarżalne w administracyjnym toku instancji (nie przysługuje na nie zażalenie), ponieważ ustawa o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji nie przewiduje środka zaskarżenia w tym przypadku, to należało stwierdzić, iż skarga na powyższe postanowienie nie przysługuje.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 cytowanej ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę jako niedopuszczalną należało odrzucićPowered by SoftProdukt