drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, , Prokurator, Odrzucono zażalenie, II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2007-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Sygn. powiązane
I OZ 313/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18
I OZ 314/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18
I OZ 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15
I OZ 1030/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15
I OZ 638/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Kraków, dnia 25 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. B. na postanowienie z dnia [...] stycznia 2008 r. o oddaleniu wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prokuratura Rejonowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W dniu 28 stycznia 2008 r. skarżący P. B. złożył w niniejszej sprawie zażalenie w formie elektronicznej, na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] stycznia 2008 r., wskazując, przy tym że jest ono podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Zarządzeniem Sędziego Referenta z dnia [...] lutego 2008 r. P. B. został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 marca 2008 r. P. B. nie usunął braku formalnego w wyznaczonym siedmiodniowym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej jako p.p.s.a.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zażalenie, stosownie do art. 194 § 3 p.p.s.a., powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie natomiast do treści art. 1 pkt 6 oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), określonych ustawą zasad wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, nie stosuje się do sądów administracyjnych. W konsekwencji Sąd nie jest zobowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w treści ustawy o podpisie elektronicznym. Dla skuteczności zatem pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Skarżący P. B. nie uzupełnił braku formalnego zażalenia. Termin do uzupełnienia braku rozpoczął swój bieg w dniu 7 marca 2008 roku i upłynął w dniu 13 marca 2008 roku. Termin ten jest terminem ustawowym i nie może być skracany ani przedłużany. P. B. został pouczony o skutkach prawnych jakie wiążą się z niewykonaniem w terminie zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia.

Nie uzupełnienie braku formalnego zażalenia prowadzi zatem do odrzucenia zażalenia, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt