drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, I SA/Wr 1776/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1776/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2007-11-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Dagmara Dominik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
II FSK 1774/08 - Wyrok NSA z 2010-03-10
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA – Dagmara Dominik po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 czerwca 2008 r. wniosku R. B. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1776/07 w sprawie ze skargi A. w K. G. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w J. G. z dnia 12 października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia

Uzasadnienie

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił w dniu 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1776/07 wyrok oddalający skargę A. w K. G. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w J. G. z dnia 12 października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku upływał w dniu 23 kwietnia 2008 r.

Likwidator spółki R. B. wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem opatrzył wprawdzie datą 17 kwietnia 2008 r. ale złożył go w dniu 25 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), a więc z przekroczeniem wspomnianego terminu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji na podstawie art. 141 § 3 p.s.a.

Jednocześnie Sąd pragnie poinformować, że z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wystąpił pełnomocnik strony skarżącej – radca prawny D. K. i w sytuacji, gdy przedstawi on Sądowi pełnomocnictwo do reprezentowania strony skarżącej przed sądami administracyjnymi to zostanie sporządzone i doręczone wspomnianemu pełnomocnikowi uzasadnienie przedmiotowego wyroku.Powered by SoftProdukt