drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, II SA/Po 211/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 211/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2008-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowa pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2008 r. G. M. wniósł do Sądu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku o wymiarach 4,5 x 5,0 m, w którym wytwarzane są artykuły z tworzyw sztucznych, zlokalizowanego na działce przy ul. S. w P. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu skarżący wskazał, iż wykonanie zaskarżonej decyzji pozbawi go jedynego źródła utrzymania jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym budynku w zakresie produkcji artykułów z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki z powyższego przepisu. Na podstawie skarżonej decyzji G. M. odmówiono pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym od kilkunastu lat wytwarza on artykuły z tworzyw sztucznych. Prowadzona przez wnioskodawcę od kilkunastu lat działalność produkcyjna stanowi jedyne jego miejsce pracy. Wykonanie decyzji spowoduje konieczność zamknięcia zakładu, w konsekwencji czego G. M. straci źródło swego utrzymania (por. postanowienie NSA z 18.06.2004r., FZ 136/04, niepubl.). Powyższe okoliczności świadczą o niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody.

Stąd wobec spełnienia wymogów z zacytowanej normy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt