drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny 6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych w części, III SA/Po 103/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 103/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2008-01-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt. 7, art. 245 par.3 , art. 246 par. 1 pkt. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 3 kwietnia 2008 roku Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku I.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I.H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu /-/ R. Talaga

Uzasadnienie

Dnia [...] pełnomocnik I. H. wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...], Nr [...] złożył wypełniony przez skarżącego na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

We wniosku skarżący wskazał, że w chwili obecnej nie posiada dostatecznych środków koniecznych do poniesienia wysokich kosztów sądowych, a przeciwko niemu toczą się postępowania egzekucyjne, co spowodowało, że między innymi zajęte zostały jego rachunki bankowe oraz wierzytelności w stosunku do organów administracji celnej i podatkowej. Dodatkowo rok podatkowy 2003 zamknął on stratą w wysokości 2.254.349,89 zł. Obecnie skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i od lipca 2005 roku utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 900,00 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki A. Skarżący nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3000 euro.

Z pisma załączonego do złożonego wniosku wynika, że córka skarżącego pozostaje na wyłącznym utrzymaniu żony skarżącego, z którą skarżący pozostaje w faktycznej separacji. Natomiast I.H. zamieszkuje u rodziców, którzy nie wyrazili zgody na jego zameldowanie ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, a koszty miesięcznego utrzymania skarżącego kształtują się na poziomie 1.000,00 - 1.200,00 zł. Jednocześnie rachunki związane z opłatami za mieszkanie oraz wyżywienie regulowane są w części przez rodziców skarżącego i rozkładają się na większą liczbę osób, dlatego niemożliwe jest przedstawienie rachunków potwierdzających wyłącznie jego wydatki. W piśmie pełnomocnik skarżącego oświadczył, że skarżący dotychczas uiścił wpisy na łączną kwotę 19.729,00 zł, a jest zobowiązany do zapłaty kolejnych wpisów na kwotę przekraczającą 300.000,00 zł. Zaznaczył również, że kwota wpisów do zapłaty której zostanie zobowiązany skarżący jeszcze wzrośnie, gdyż przeciwko niemu toczy się przed organami celnymi ponad 400 spraw. Pełnomocnik skarżącego sprecyzował również wniosek o prawo pomocy wskazując, że dotyczy on zwolnienia od wpisu od skargi i wniósł o przeprowadzenie dowodu z akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ( sygn. akt III SA/Po 433/06 ) na okoliczność sytuacji majątkowej i rodzinnej I.H.

Zgodnie z przepisami art. 245 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przepis art. 246 §1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanej sprawie skarżący posiada stałe zatrudnienie i uzyskuje z tego tytułu dochody w wysokości 900,00 zł brutto. Jednocześnie skarżący otrzymuje od żony, świadczenie alimentacyjne w kwocie 500,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, co wynika z oświadczenia złożonego do akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. akt I SA/Po 159/05, na które pełnomocnik skarżącego powołuje się w aktach o sygnaturze III SA/Po 433/06.

Reasumując skarżący posiada środki finansowe, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego, jednak ze względu na dużą ilość spraw wniesionych do tutejszego sądu (595 spraw w Wydziale III oraz 224 sprawy w Wydziale I tutejszego Sądu) oraz wiążące się z tym zobowiązania finansowe należy uznać, że skarżący nie jest w stanie uiścić wszystkich kosztów sądowych, które mogą stanowić barierę uniemożliwiającą rozpoznanie jego spraw. Tym samym należy uznać, że I.H. nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co czyni zasadnym jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 oraz art. 245 §3 i art. 246 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

/-/ R. Talaga

D.W.dPowered by SoftProdukt