drukuj    zapisz    Powrót do listy

6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Koszty sądowe, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Zwrócono wpis, V SA/Wa 2792/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2792/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2007-11-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Mleczko-Jabłońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Treść wyniku
Zwrócono wpis
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 § 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Barbara Mleczko-Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o odmowie potwierdzenia represji postanawia: - zwrócić R. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy od zażalenia w wysokości 100 zł (sto złotych), uiszczony w dniu [...] lutego 2008r., wpisany do rejestru opłat sądowych [...] lutego 2008 r., pod poz. [...].

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Na ww. postanowienie skarżący wniósł zażalenie pismem z dnia [...] lutego 2008 r. Od powyższego zażalenia w dniu [...] lutego 2008 r. został uiszczony wpis sądowy w wysokości 100 zł (sto złotych).

Pismem z dnia [...] marca 2008 r. skarżący cofnął wniesione uprzednio zażalenie na postanowienie Sądu z dnia [...] lutego 2008 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 marca 2008 r. umorzył wszczęte postępowanie zażaleniowe w sprawie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej - p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt