drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Ke 178/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 178/08 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-05-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Beata Ziomek
Sylwester Miziołek /sprawozdawca/
Teresa Kobylecka /przewodniczący/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151, 153
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 art. 50 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.), Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Sekretarz sądowy Małgorzata Rymarz, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 maja 2008 r. sprawy ze skargi S. M. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych oddala skargę.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. z dnia [...].

Postanowieniem tym, organ I instancji na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 106, poz. 1126 ze zm.) wstrzymał prowadzenie przez inwestorów - S. M. i R. M. robót budowlanych na działce nr geod. [...] przy ul. [...] w J.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy podał, że w wyniku dokonanych dnia 19 października 2007r. oględzin nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geod. [...] przy ul. [...] w J., mających na celu określenie stanu zaawansowania tej budowy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ustalono, że zaawansowanie robót wskazuje na wykonanie stanu surowego zamkniętego w 100% i stanu wykończeniowego w ok. 95%. Do zakończenia robót pozostało: w poziomie parteru roboty malarskie oraz montaż skrzydeł drzwiowych, na piętrze posadzki w pokojach mieszkalnych, roboty malarskie oraz montaż skrzydeł drzwiowych. Nie wykonano również tynku cienkowarstwowego strukturalnego na elewacji oraz parapetów zewnętrznych. Obecny przy oględzinach R. M. oświadczył, że roboty przy przedmiotowym budynku były wykonywane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót i roboty były prowadzone do momentu otrzymania wyroku WSA w Kielcach uchylającego tę decyzję.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. podniósł, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2006r. sygn. akt II SA/Ke 799/05 uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robot budowlanych. Sąd wyrokiem tym także uchylił decyzję organu I instancji z dnia [...], co powoduje pozostanie w mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. z dnia [...] odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w przedmiotowym budynku. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził także, że decyzja ta kończyła postępowanie administracyjne w tej sprawie, w rozumieniu art. 104 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 16 § 1 kpa.

Organ odwoławczy podał, że stan sprawy wskazuje, że istnieją przesłanki do wstrzymania prowadzenia robót budowlanych. Zastosowany w sprawie art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego stanowi, że w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, zaś przepis art. 28 stanowi, że roboty można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. W sprawie niniejszej inwestorzy nie posiadają prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż Starosta Powiatowy uchylił własne decyzje z dnia [...] oraz [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu dla S. i R. M. pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego - wobec realizowania inwestycji niezgodnie z wydanym pozwoleniem.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że pozwolenie na budowę odnosi się do całości zamierzenia budowlanego, zatem obejmuje również i roboty wykończeniowe. Ponieważ budowa przedmiotowego budynku nie została zakończona, a inwestorzy nie posiadają decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót, organ obowiązany był wstrzymać prowadzenie robót budowlanych.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wniósł S. M., wnosząc o jego uchylenie oraz o uchylenie postanowienia I instancji.

Uzasadnienie skargi sprowadza się do ogólnego zarzutu nieuwzględnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach oraz naruszenia prawa, w szczególności art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty zawarte w uzasadnieniu decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych przy nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geod. [...] przy ul. [...] w J., wydanego na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej ustawą - w zakresie pozostawania go w zgodności z przepisami prawa - stwierdzić należy, że nie narusza ono prawa.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wyrokiem z dnia 17 października 2006r. (sygn. II SA/Ke 799/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...], zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i udzielającą S. M. i R. M. pozwolenia na wznowienie robot budowlanych przy rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr [...] przy [...] w J., a także decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. z dnia [...] o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robot budowlanych przy rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego na działce nr [...] przy [...] w J.

Z akt sprawy administracyjnej, wszczętej "w sprawie robót budowlanych przy nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego" na działce S. M. i R. M., jak z uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wynika, że uchylone wyrokiem Sądu decyzje zapadły w oparciu o przepis art. 51 w zw. z art. 50 ustawy. Inwestorzy wykonywali bowiem obiekt budowlany w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na rozbudowę i nadbudowę przedmiotowego budynku mieszkalnego. W związku z tym Starosta decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy uchylił decyzję Starosty z dnia [...], ze zmianami dokonanymi decyzją z dnia [...] oraz decyzją z dnia [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego, zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] wstrzymał wykonywanie robót budowlanych, a następnie decyzją z dnia [...] nałożył na inwestorów obowiązek opracowania i przedłożenia do dnia 30 listopada 2003r. oceny technicznej. To ostatnie rozstrzygnięcie stanowiło drugi etap postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie i oparte zostało o przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd podkreślił, że na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2004r., przewidującym dwa wykluczające się sposoby zakończenia postępowania toczącego się w trybie art. 51, w zależności od spełnienia przesłanek w nich wymienionych, może zostać wydana w ramach tej samej sprawy tylko jedna decyzja. Tymczasem w sprawie, na skutek składanych przez inwestorów kolejnych, poprawianych projektów zamiennych zapadły decyzje: z dnia [...] o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych (art. 51 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 3), decyzja z dnia [...] o tej samej treści i tej samej podstawie prawnej i decyzja z dnia [...] zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Sąd uchylając decyzje z dnia [...] i z dnia [...] wskazał, że decyzja z dnia [...], odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych (mimo błędnego sformułowania), utrzymana następnie w mocy decyzją organu II instancji z dnia [...] zakończyła postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 104 § 1 i 2 w zw. z art. 16 § 1 kpa.

Nadto w powyższym wyroku Sąd wyraził pogląd, że w tej sytuacji, gdy inwestorzy złożyli dnia 14 kwietnia 2004r. kolejny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, organ I instancji winien ewentualnie rozważyć prawną możliwość oraz celowość wszczęcia postępowania legalizacyjnego w oparciu o przepis art. 51 ust. 5 (aktualnie ust. 7) Prawa budowlanego, odnoszącego się do samowolnie wykonanych robot budowlanych, co do których z uwagi na upływ dwumiesięcznego terminu, o jakim mowa w art. 51 ust. 1 nie można zastosować wprost uregulowań zawartych w tym przepisie.

Wyrażona powyżej ocena Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest wiążąca w sprawie, albowiem przepis art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania w orzeczeniu sądu wiążą ten sąd oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, wobec czego ani organ administracji publicznej, ani wojewódzki sąd administracyjny orzekając w sprawie nie mogą pominąć oceny prawnej wyrażonej wcześniej w orzeczeniu Sądu.

W rozpoznawanej sprawie organ administracji rozpoznając sprawę ustalił okoliczność bezsporną, iż inwestorzy prowadzili roboty budowlane przy rozbudowie i nadbudowie przedmiotowego obiektu budowlanego. Związane to było z uzyskaniem - decyzją z dnia [...], utrzymaną w mocy decyzją organu II instancji z dnia [...] pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Decyzje te jednak zostały wspomnianym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uchylone, zatem inwestorzy nie dysponują ostateczną decyzją uprawniającą ich do kontynuowania robót budowlanych. Oględziny, przeprowadzone dnia 19 października 2007r. wykazały, że mimo tego prace są prowadzone, wykonano już wprawdzie stan surowy w 100%, jednak prace wykończeniowe nie zostały jeszcze zakończone, do wykonania pozostały: w poziomie parteru roboty malarskie oraz montaż skrzydeł drzwiowych, na piętrze posadzki w pokojach mieszkalnych, roboty malarskie oraz montaż skrzydeł drzwiowych, nie wykonano jeszcze tynku cienkowarstwowego strukturalnego na elewacji oraz parapetów zewnętrznych. Roboty wykończeniowe, są jak trafnie wskazał organ objęte całym zamierzeniem budowlanym.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że wydanie przez organ postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych było zasadne i wyczerpywało dyspozycję art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż roboty budowlane prowadzone były bez wymaganego pozwolenia na ich wznowienie. Wydanie zaskarżonego postanowienia było prawnie możliwe, gdyż wydane dnia [...] postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych zostało skonsumowane wydaniem ostatecznej decyzji z dnia 12 sierpnia 2003r. o nałożeniu obowiązków (art. 51 ust. 1 pkt 2), które to postępowanie zostało zakończone, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydaniem decyzji z dnia [...]. Zaskarżone postanowienie ma związek z wykonywaniem kolejnych robót budowlanych przez inwestorów i rozpoczyna postępowanie legalizacyjne.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie nie narusza prawa i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji wyroku.

.Powered by SoftProdukt