drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda,  , IV SA/Wa 774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-30  
Data wpływu
2008-05-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Karolina Kisielewicz-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Karolina Kisielewicz – Malec po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.M. o przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J.M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2008r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zameldowania postanawia: I. zwolnić J.M. od kosztów sądowych w całości, II. ustanowić dla J.M. adwokata

Uzasadnienie

J.M. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Wniosek ten złożył w sprawie o sygn.

IV SA/Wa 774/08, wszczętej z jego skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zameldowania.

Na obecnym etapie postępowania sądowego skarżący jest zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł. (§ 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) Pozostałe koszty postępowania, jakie może ewentualnie ponieść strona skarżąca zawężają się do ewentualnej opłaty kancelaryjnej za wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku (w przypadku oddalenia skargi), wpisu od środków odwoławczych wnoszonych od orzeczeń sądu I instancji oraz wynagrodzenia przysługującego fachowemu pełnomocnikowi.

J.M. uzasadnił swe żądanie stanem zdrowia i związaną z tym koniecznością zakupu lekarstw. (...). Utrzymuje się z wojskowej renty (...) w wysokości 1.416,33 zł brutto (826,78 zł. netto). Wnioskodawca podniósł, że w związku ze stanem zdrowia zmuszony jest do ponoszenia wysokich kosztów zakupu lekarstw. (160 zł miesięcznie). Wyjaśnił, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z pełnoletnią córką - uczennicą II klasy liceum Rodzina zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni 52 m2. Nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów majątkowych.

Stwierdzono, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie wniosek skarżącego dotyczy obu instytucji prawa pomocy tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Ze względu na tak określone granice wniosku, powinien on udowodnić, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Do wykazania tych przesłanek zobowiązuje go przepis art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stan majątkowy, dochodowy i rodzinny skarżącego opisany przez niego we wniosku PPF zobowiązuje Sąd do przyznania mu prawa pomocy we wnioskowanym przez stronę zakresie. Udowodnił on bowiem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Dochód skarżącego w wysokości 824,78 zł. netto jest zbyt niski aby mógł służyć do sfinansowania,

w najmniejszym nawet zakresie, kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów za czynności zastępstwa procesowego. Skarżący (...) nie posiada potencjalnych możliwości dodatkowego zarobkowania. Wydatkuje też znaczne kwoty na zakup lekarstw. W tej sytuacji odmowa prawa pomocy mogłaby spowodować naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia w oparciu o przepis art. 245 § 2 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Rozstrzygniecie to oznacza, że skarżący będzie zwolniony od obowiązku ponoszenia związanych ze sprawą kosztów sądowych. Koszty ustanowienia fachowego pełnomocnika zostaną pokryte ze środków publicznych.Powered by SoftProdukt