drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Wójt Gminy, Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego, IV SA/Po 198/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 198/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-16 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Marszałka Województwa z dnia [...] r. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu /-/ P. Miładowski

Uzasadnienie

Marszałek Województwa wnioskiem z [...] r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy nim, a Wójtem Gminy S. M. w sprawie wniosku Z. W. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r.,nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.) spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Wobec tego na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a postanowiono jak w sentencji.

/-/ P. Miładowski

KPPowered by SoftProdukt