drukuj    zapisz    Powrót do listy

6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , III SA/Gl 1038/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1038/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2007-06-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 w zw. z art. 258 par. 3 oraz art. 245 par. 1 i par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie obrotu alkoholami w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata postanawia: 1) zwolnić stronę skarżącą z obowiązku uiszczania kosztów sądowych; 2) ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach odrzucił skargę K. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie obrotu alkoholami.

Powyższe doręczono skarżącej w dniu [...] r. wraz z pouczeniem

o przysługującym środku zaskarżenia.

Dnia [...] r. (data stempla pocztowego) skarżąca K. Z. zwróciła się do tut. Sądu z wnioskiem o zwolnienie jej z kosztów sądowych oraz ustanowienie w sprawie fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu.

Wniosek ten powtórzyła następnie na urzędowym formularzu - druk PPF - czyniąc tym samym zadość wezwaniu z dnia [...] r.

W uzasadnieniu powyższego podała, iż od [...] jest bez pracy i bez środków

do życia. Tymczasem sama wychowuje [...] syna, z którym pozostaje

we wspólnym gospodarstwie domowym. Wprawdzie skarżąca figuruje w ewidencji

[...] jednakże nie pobiera z tego tytułu żadnych świadczeń.

Ponadto nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych czy przedmiotów o wartości powyżej 3000 euro. Jest natomiast współwłaścicielem

działki o pow. [...] ha, która stanowi częściowy nieużytek. Co więcej korzysta

też z pomocy swoich rodziców, którzy mają bardzo skromne [...].

Jako uzupełnienie złożonego wniosku do akt sprawy nadesłano:

- zeznanie podatkowe K. Z. za [...] r., gdzie wykazano dochód

do opodatkowania w kwocie [...] zł oraz stratę z tytułu prowadzonej do [...] r. działalności gospodarczej w wysokości [...] zł;

- oświadczenie, iż skarżąca pozostaje w związku małżeńskim z ojcem dziecka,

ten jednak nie partycypuje w kosztach ich utrzymania;

- zaświadczenie o zameldowaniu K. Z. i jej syna w mieszkaniu przy

ul. [...] w R., należącym do jej męża;

- decyzję o wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej;

- zaświadczenie z dnia [...] r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w R., z treści którego ustalono, iż skarżąca jest [...];

- oświadczenie w przedmiocie korzystania z pomocy finansowej rodziców, która obejmuje m.in. ponoszenie opłat za [...];

- dokumenty potwierdzające fakt, iż skarżąca jest współwłaścicielem nieruchomości położonej przy ul. [...] w R. o pow. [...] ha [...] a [...] m2;

- zaświadczenie o stanie zdrowia skarżącej.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje – stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy przesłanka przyznania stronie skarżącej prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych

(tj. opłat sądowych i wydatków) oraz ustanowienie fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy dokonana w oparciu

o podniesione okoliczności oraz załączone do akt kserokopie dokumentów prowadzi do wniosku, iż K. Z. wykazała w dostateczny i przekonujący sposób,

że jako matka samotnie wychowująca [...] dziecko, pozostająca bez żadnych środków do życia (vide: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w R.)

nie jest w stanie pokryć jakichkolwiek kosztów postępowania, w tym opłacić fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata. Ponadto okoliczność,

iż skarżąca pozostaje pod stałą opieką lekarską (vide: zaświadczenie z dnia [...] r.) i korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców dodatkowo przemawia

za pozytywnym rozpoznaniem jej wniosku.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7

w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt