drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Przywrócenie terminu, Wojewoda, Przywrócono termin do wniesienia skargi, III SA/Gd 59/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 59/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Elżbieta Kowalik-Grzanka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.86par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka po rozpoznaniu w dniu1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia 23 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały postanawia: przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynął wniosek A. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia 23 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały, doręczoną skarżącemu w dniu 31 października 2007 r.

W piśmie procesowym z dnia 24 lipca 2008 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik wskazał na wezwanie Sądu, iż uchybienie terminu do wniesienia skargi spowodowane było wyłącznie stanem psychicznym skarżącego cierpiącego na schizofrenię paranoidalną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Dla oceny zasadności złożonego przez skarżącego wniosku podstawowego znaczenia nabierają postanowienia art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Nadto, w myśl art. 87 § 1 tejże ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Zgodnie zaś z § 2 przedmiotowego artykułu w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Mając na uwadze okoliczności zawarte w aktach sprawy jak i podniesione we wniosku oraz w w/w piśmie pełnomocnika skarżącego Sąd doszedł do przekonania, iż uchybienie terminowi przez stronę może być uznane za niezawinione. Permanentna niedyspozycja zdrowotna skarżącego na którą powołuje się jego pełnomocnik w stosownym piśmie procesowym stanowić bowiem może przykład okoliczności faktycznej, która uprawdopodobnia brak winy w uchybieniu terminu.

Należy zauważyć, iż w aktach administracyjnych znajduje się z.p.o. decyzji Wojewody [...]. Z adnotacji widniejącej na przedmiotowym dokumencie wynika co prawda, iż skarżącemu decyzja została doręczona w dniu 31 października 2007 r., jednak za wiarygodne przyjąć można twierdzenia pełnomocnika, w świetle których skarżący - osoba o ograniczonym stanie świadomości - nie jest w stanie określić z jaką datą dowiedział się o decyzji organu odwoławczego.

W konsekwencji niezawinione przez stronę zdarzenie, uniemożliwiające wniesienie skargi w przepisanym terminie uznane być musi za okoliczność stanowiącą podstawę do przywrócenia terminu w rozumieniu art. 86 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym na podstawie art. 86 § 1 w/w aktu normatywnego orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt