drukuj    zapisz    Powrót do listy

6151 Lokalizacja dróg i autostrad, Administracyjne postępowanie, Minister Infrastruktury, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 1204/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1204/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-13  
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Wykowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II OSK 1629/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 2, art. 232
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Wykowski po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Spółka z o.o. w Z. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu S. Spółka z o.o. w Z. kwotę 500 (pięćset) złotych uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem datowanym na 26 maja 2008 r. (data nadania na poczcie – 27 maja 2008 r.) skarżąca spółka wniosła skargę na decyzję wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art.53§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (decyzji administracyjnej lub postanowienia). Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej spółce w dniu 21 kwietnia 2008 r. (zwrotne poświadczenie odbioru nr nadawczy [...]). Termin na wniesienie skargi upływał zatem w dniu 21 maja 2008 r. Skarga nadana została na poczcie dopiero w dniu 27 maja 2008 r., a zatem sześć dni po upływie ustawowego terminu. Skarżąca nie skorzystała z możliwości wniesienia o przywrócenie terminu w trybie art.86 i nast. p.p.s.a. Zgodnie z art.58§1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po terminie podlega obligatoryjnemu odrzuceniu.

Z tego względu na podstawie wskazanego wyżej przepisu należało orzec jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art.232 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt