drukuj    zapisz    Powrót do listy

6162 Scalanie i wymiana gruntów, Scalanie gruntów Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Lu 487/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 487/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Hasła tematyczne
Scalanie gruntów
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na decyzję Wojewody z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie scalenia gruntów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący W. L. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych należnego od wniesionej przez niego skargi na decyzję Wojewody z dnia [..]., nr [..].

Powyższe wezwanie wraz z pouczeniem, iż nieusunięcie wskazanego braku

w terminie 7 dni od daty jego otrzymania spowoduje odrzucenie skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 lipca 2008 r. (dowód - zalegające w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania). Mimo upływu wyznaczonego terminu wskazana czynność nie została wykonana.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

- określanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem skarżący nie zastosował się do doręczonego mu wezwania, wniesiona skarga nie może być rozpoznawana i podlega odrzuceniu. Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia po myśli art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt