drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od uiszczenia wpisu, I SA/Po 692/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 692/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.245,art.246par.2pkt2wzw.zart.258par.1ipar.2pkt7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A sp. z o.o. w P o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranych a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za miesiąc wrzesień 2002r. postanawia: 1. zwolnić skarżącą spółkę od wpisu od skargi, 2. oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałej części. /-/V. Mielcarek

Uzasadnienie

Wpis od skargi wynosi [...].

Wobec tego skarżąca spółka, reprezentowana przez radcę prawnego BF, złożyła sporządzony w dniu [...] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, gdyż od dłuższego czasu nie posiada już żadnego majątku, a toczą się przeciw niej liczne postępowania egzekucyjne. Skarżąca nigdy nie była właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a cały majątek spółki składał się ze sprzętu komputerowego i fotograficznego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej. W toku prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowania egzekucyjnego zajęte zostały wszystkie znajdujące się w posiadaniu skarżącej ruchomości. Jak oświadczyła, w zeznaniu podatkowym za [...] wykazała stratę w wysokości [...] przy braku przychodu. Przeciwko skarżącej toczyły się również postępowania egzekucyjne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Komornika Rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym, które zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi [...], wartość środków trwałych [...], wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu [...]. Stan rachunku bankowego prowadzonego przez [...] wynosi [...].

Na wezwanie z dnia [...] do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca w odpowiedzi z dnia [...] oświadczyła, że z uwagi na zajęcie rachunku bankowego spółki oraz brak faktycznego wykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich kilku lat, nie jest możliwe przedłożenie wyciągu z rachunku bankowego, albowiem w tym okresie spółka nie wykonywała żadnych operacji finansowych. Skarżąca nie ponosi żadnych kosztów utrzymania siedziby takich jak koszty najmu, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon. Skarżąca nie zatrudnia żadnych pracowników. Nie posiada środków trwałych. Do pisma załączyła rachunek zysków i strat za [...], bilans za [...], informację dodatkową do sprawozdania finansowego na dzień [...] oraz na dzień [...], zeznania roczne podatkowe za [...], z których wynika, że w [...] dochód skarżącej wyniósł [...], zaś w [...] [...].

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Zatem obowiązującą zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że strony ponoszą koszty tego postępowania, w tym również uiszczają wpis od skargi. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek - możliwość przydzielenia skarżącemu prawa pomocy. Przepis art. 245 § 3 w.w ustawy stanowi, iż prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z załączonych kopii dokumentów wynika, że skarżąca spółka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w [...] jak i w [...] uzyskała dochód, przy czym w [...] wyniósł [...]. Obecnie skarżąca, jak oświadczyła, nie ponosi kosztów utrzymania siedziby. Nie posiada środków trwałych i środków pieniężnych na rachunku bankowym. Nie zatrudnia również żadnych pracowników. Na uwagę skarżącej zasługuje fakt, iż we wniosku o przyznanie prawa pomocy podała, że w [...] nie uzyskała dochodu i poniosła stratę, jednakże z załączonej kopii deklaracji podatkowej za [...] wynika, że skarżąca uzyskała przychód i dochód w wysokości [...], przy czym z uzyskanego dochodu nie odprowadziła podatku, gdyż rozliczyła od dochodu stratę z lat ubiegłych. Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy wzięto pod uwagę okoliczność, że skarżąca spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, wpis stały od każdej skargi wynosi [...], a zatem łącznie [...].

Na obecnym etapie postępowania nie zwolniono skarżącej spółki od ewentualnych przyszłych kosztów sądowych. Gdyby skarżąca nie była w stanie ponieść tych kosztów to będzie mogła zwrócić się ponownie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 i art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

/-/ V.MielcarekPowered by SoftProdukt