drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Sz 1149/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1149/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2006-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 790/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28
II OZ 1108/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 1 pkt 7, par. 2, par. 4, art. 197 par. 2, art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 7 sierpnia 2008roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. U.-M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 1149/06 odrzucającego Jej skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2008 r. oddalającego skargę D. U.-M. i J.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez skarżącą D. U.-M. Odpis tego postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 1 lipca 2008 r. Sąd, doręczając odpis postanowienia pouczył skarżącą o trybie i terminie wniesienia środka zaskarżenia od tego postanowienia, w tym o wymogu sporządzenia zażalenia przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

W dniu 7 lipca 2008 r. D. U.-M. wniosła sporządzone osobiście zażalenie na postanowienie z dnia 23 czerwca 2008 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Stosownie do art. 194 § 1 pkt 7, § 2 i § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę kasacyjną przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie to, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

W niniejszej sprawie zażalenie sporządzone zostało osobiście przez stronę.

Z tego względu zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 194 § 4 w związku z art. 197 § 2 i art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt